5.1. Organisering og inndeling av lag

5.1.1. 6 år

Det første året i Lørenskog IF tilbys det treninger på våren i regi av klubbens Akademi. Det blir ikke dannet noe lag før utover høsten, og det blir ikke meldt på noe lag i seriesystemet. Det vil bli påmeldt lag i 1-3 turneringer i regi av 6-års serien fra kretsen.

TreningsmengdeRekrutteringsdager ”Nye helter” på våren (5-6 treninger).

En trening i uka på grusbane på skoler fra høsten.
AktiviteterKamper i helger i regi av kretsen på våren og høsten (2-3 helger, alle får spille kamp).
Lagets størrelseLag dannes utover høsten: Det dannes 6-7 lag med maks 14 spillere per lag. Jenter som starter som 6 åringer blir med på J7.
Maks antall spillere per årgang er 84 gutter + jenter.

Kriterier for lagdannelse: Skole, klasse, trenerressurser, og venner.
Organisasjon1 årgangsansvarlig i årgangen.

Når lagene dannes på høsten skal laget bestå av følgende roller:
• 1-2 Hovedtrenere per lag
• 1 Hjelpetrener per lag
• 1-2 Lagledere per lag
• 1 Økonomiansvarlig per lag
• 1 Ansvar for sosiale aktiviteter per lag

5.1.2 7-10 år

TreningsmengdeVinter:
7 og 8-åringene trener inne en gang i uka + en gang på Rolvsrud
9 og 10- åringene trener ute to ganger i uka på Rolvsrud

Sommer:
Alle trener ute to ganger på Hammer (grus på skoler når Hammer er stengt).
Aktiviteter7-10 år: 2 lag i seriespill for hvert lag/treningsgruppe.

9 og 10 åringene skal på en felles helgeturnering på våren (alle lag skal delta, koordineres av Spiller- og trenerutvikler barn.

4 valgfrie turneringer i Akershus og omegn i løpet av sesongen (koordineres med Spiller- og trenerutvikler barn)
Gruppens størrelse6 lag med 14 spillere + et lag med jenter på J7 og J9.
Organisasjon1 årgangsansvarlig per årgang

Alle lag skal ha følgende roller
• 1-2 Hovedtrenere per lag
• 1 Hjelpetrenere per lag
• 1-2 Lagledere per lag
• 1 Økonomiansvarlig per lag
• 1 Ansvar for sosiale aktiviteter per lag

5.1.3 11-12 år

TreningsmengdeVinter:
2 ganger i uka på Rolvsrud (en lag – en hele årgangen differensiert og med samme tema).

Sommer:
2 ganger i uka på Rolvsrud (en lag – en hele årgangen differensiert og med samme tema).

Spiller- og trenerutvikler barn har ansvaret for fellestreningen for hele årgangen.
AktiviteterHvert lag har 2-3 lag i seriespill (differensiert), og lag kan ikke meldes opp en årgang opp i seriesystemet.

Spillerne skal maks spille 1,5 kamper i uka.

En fellestur med overnattingscup for alle lag i årgangen. Skal koordineres med Spiller- og trenerutvikler barn.

2-4 valgfrie turneringer i Akershus og omegn (en høst og vår). Skal koordineres med Spiller- og trenerutvikler barn og Akademiet gjennom årgangsansvarlig.
Lagets størrelse20-28 spillere i 3 lag + en gruppe for J11 (J12 er med J13).
Organisasjon1 årgangsansvarlig per årgang

Alle lag skal ha følgende roller
• 2 Hovedtrenere per lag
• 1-3 Hjelpetrenere per lag
• 2 Lagledere per lag
• 1 Økonomiansvarlig per lag
• 1 Ansvar for sosiale aktiviteter per lag

5.2. Trenerrollen i barnefotballen

Trenerrollen er vanskelig og utfordrende. Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er ideell eller riktig treneratferd. Likevel er det noen egenskaper som er viktige for trenere for aldersgruppen 6 – 12 år. De yngre utøverne trenger mye lek, en fast ledelse, orden og klare beskjeder. En trener i LIF barnefotball må sørge for dette. Treneren må også ha blikk for den enkelte spilleren, kunne tilrettelegge treningsøkta, velge øvelser og progresjon slik at hver enkelt spiller befinner seg i flytsonen.

Trenere i barnefotball avdelingen har følgende ansvarsområder:

 • Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til føringer i klubbens sportsplan
 • Planlegge treninger
 • Gjennomføre treninger
 • Lede laget under kamp
 • Møte på trenerforum
 • Tilrettelegge for at alle får et godt tilbud
 • Bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget
 • Bidra til at spillerne lærer og følger spillereglene i Fair Play
 • Samarbeide med sportslig leder/trenerkoordinator for å skape en god fotballopplæring og et godt tilbud for alle spillerne på laget
 • Levere skriftlig årsberetning innen 1.november

5.3. Hvordan skal det læres?

Treningsøkta:
Å lage gode treningsøkter handler om organisering, og valg og gjennomføring av øvelser. Hvordan man organiserer treningsøkta avhenger av hvor mange spillere og trenere som er tilgjengelig. Banestørrelsen vil også spille inn. For at spillerne skal få god oppfølging kan det være lurt å dele opp i mindre grupper og stasjoner. Bruk foreldre på de ulike stasjonene!

En treningsøkt LIF barnefotball er bygd opp med følgende innhold:

InnholdTemaTidsbruk 6-7 årTidsbruk 8-12 årKommentar
1: Oppvarmings-delLekbetont oppvarming – med ball10 min10-15 min
2: FerdighetsutviklingSkal inneholde øvelser fra:
1. Ferdighet 1
2. Ferdighet 2
20 min25-40 minKan gjerne organiseres i stasjoner.
Alle må bli involvert.
Unngå kø.
3: Spill og kampSmålagsspill30 min25-40 minFlest mulige ballberøringer
4: Avslutning med konkurranseGjennomføre ulike enkle konkurranser
”Samling med drikkeflaska”
Har vi hatt det gøy?
Har vi lært noe?
Gi skryt!
Takk for i dag!
5 min5 min
65 min95 min

5.4. Hva skal læres?

Det kan være store forskjeller på fysisk, sosialt og kognitivt modenhetsnivå mellom spillere i en spillergruppe, selv om den kronologiske alderen er den samme. ”Fotballalderen” mellom to 9-åringer kan derfor ha et sprik på flere år.

For å løse disse utfordringene er differensiering og jevnbyrdighet viktige prinsipper. Dette handler om å møte den enkelte spiller på deres i nivå, både i kamp og på trening, og er en vesentlig faktor for at barna skal trives med fotballen.

5.4.1. Differensiering på trening

God ferdighetsutvikling og ferdighetspåvirkning kan ikke skje uten den erkjennelse at spillerne er forskjellige og har forskjellige behov og forutsetninger. Derfor blir det å behandle alle likt i denne sammenheng feil. Hver spiller må få utfordringer tilpasset hans eller hennes ståsted, og gjennom det oppleve mestring og utvikling, innenfor en lik ramme og et likt tilbud. Differensieringsmetodikken er ikke noe våre trenere kan bruke, det er en metodikk som skal være innarbeidet i alle deler av vår sportslige aktivitet, uavhengig av alder. Spiller- og trenerutvikler for barnefotball har ansvar for at dette gjennomføres på alle lag.

I LIF skal vi differensiere i treningssammenheng. Med differensiering mener vi å tilrettelegge for hver enkelt spiller ut fra hans eller hennes nivå, forutsetninger, behov og ønsker. Dette skal praktiseres allerede fra den laveste årsklassen når treneren har blitt kjent med spillergruppen. Differensiering handler om å legge til rette for at hver enkelt spiller så ofte som mulig skal oppleve det å få til noe og få følelsen av mestring, som igjen stimulerer til læring og utvikling.

Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle – både for dem som har kommet langt, og for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: Start i det små, og differensier i deler av økta

Organisatorisk differensiering handler om å organisere aktiviteten slik at mest mulig homogene grupper øver sammen og utvikler seg sammen. Dette sikrer at spillerne får utfordringer samtidig som at de mestrer nivået og får økt selvtillit og selvfølelse. I motsatt fall hvor ferdighetsnivået blir sprikende, kan det oppleves angstfylt og skremmende for en spiller hvis nivået overgår spillerens. Ditto kjedelig og frustrerende blir det for en spiller hvor aktiviteten blir for enkel og lite utfordrende.

Pedagogisk differensiering handler om å konkretisere og stille ulike krav til spilleren ut fra hans eller hennes behov og forutsetninger. Pedagogisk differensiering handler også om å differensiere på tilbakemeldingene til spilleren ut fra hva som blir riktig for den enkelte.

For å sikre optimal differensiering skal hver enkelt spiller som en rettesnor gjennom en hel sesong ha trent 1/3 av tida med spillere på samme nivå, 1/3 av tida med spillere som har kommet lengre, og 1/3 av tida med spillere som har lavere nivå enn seg selv. Dette betyr at det på ingen måte må være statiske grupper i treningssituasjonen, men at en må variere med- og motspillere for hver enkelt spiller gjennom hele sesongen. Faste differensierte grupperinger er utvelgelse, og det skal ikke forekomme i barnefotballen.

Bilde10

For å kunne drive god differensiering må treneren kjenne spillerne sine og aktiviteten må organiseres slik at det er mulig å differensiere.

5.4.2. Kampen som utviklingsarena (jevnbyrdighet)

Kampen må være en naturlig del av spillernes utvikling, derfor kan det ikke være tilfeldig hvordan treneren setter sammen lagene og disponerer spillerne i kamp. I barnefotballen skal treneren sette sammen jevnbyrdige lag og lagsammensettingen skal byttes med jevne mellomrom, minimum årlig. I turneringer skal en bytte på lagene fra gang til gang.

I tillegg til jevnbyrdighet mellom egne lag, skal treneren tilstrebe mest mulig jevnbyrdighet også i forhold til motstanderlaget. Det er i de jevne kampene læring skjer. Treneren skal derfor hele tiden vurdere sitt eget lag opp mot motstanderen og gjøre de nødvendige justeringer for å skape så jevne kamper som mulig. Om mulig, skal våre trenere søke samarbeid med motstanders trenerer for å sikre størst mulig grad av jevnbyrdighet.

Gjennom en hel sesong skal treneren sikre at alle spillerne får rikelig og tilnærmet likt med spilletid i kamp. Men det er viktig å være klar over at det i enkeltkamper er viktigere å skape jevnbyrdighet og gi gode tilbakemeldinger, enn å stå med stoppeklokka på sidelinjen. I LIF mener vi at spillerne vil utvikle seg mer, trives bedre, og oftere mestre situasjoner dersom treneren i kamp er opptatt av å sikre jevnbyrdig motstand, og gi positiv forsterkning og tilbakemelding til hver enkelt spiller.

5.4.3. Hospitering/ekstratrening

I utgangspunktet praktiseres ikke hospitering i barnefotball. I stedet vil klubben heller tilby ekstra trening til spillere som er ivrige og ønsker å trene mer enn fellestreningene i eget lag. Dette skjer igjennom Akademiet. Når spilleren er 12 år kan man hospitere opp til 13 år hvis dette er hensiktsmessig for utviklingen for spilleren. Se eget kapittel for hospitering for resten av klubben.

5.4.4. Innhold i økter 6 – 7 år

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppa:

 • Stor aktivitetstrang
 • Tar verbal instruksjon dårlig
 • Kort konsentrasjonstid
 • Idealer og forbilder står sentralt
 • Ikke for lange aktivitetssekvenser
 • Vis – ikke snakk, lærer best når øvelser blir vist
 • Vis omsorg til alle – ros, trenger mye positiv feedback

Mål for aldersgruppa

 • Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet
 • Skape en fast ramme for trening og aktiviteter
 • Holde kullet/gruppa mye samlet i samtidig trening, med mulighet for differensiering
 • Innføring i elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin
 • Innføring i enkle fotballregler, se ”Noen sentrale regler for femmerfotball”
 • Motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen, se ” Foreldrevettreglene”
 • Etablere et stort støtteapparat – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget. Hvert lag bør ha minst en i apparatet med laglederkurs
 • Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening

Mange av barna vil være mer opptatt av lek enn læring. Vi ønsker likevel allerede her å oppnå en ferdighetsutvikling. Vi tror dette er med på å skape glede, og bygger også gode holdninger hos spillerne. Man skal etterstrebe at spillerne får et forhold til og forståelse for at ”øvelse gjør mester”, slik at de får et positivt forhold til det å øve. Glede på trening er likevel overordnet alt annet – i enda større grad enn for senere aldersgrupper.

Holdninger:

 • Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske.
 • Lytte til trenerens instruksjon (men den bør ikke være for lang, 7-åringer har generelt kort konsentrasjonstid)
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere

5.4.4.1. Økter 6-7 år

5.4.5. Innhold i økter 8 – 10 år

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppa

 • Jevn og harmonisk vekst
 • Selvkritikk og lærevillighet øker
 • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
 • Er lette å lede og påvirke
 • God utvikling av finmotorikken, spillerne er inne i en «motorisk gullalder»
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Kreativitet utvikles
 • Stort vitebegjær
 • Tar fremdeles verbal instruksjon dårlig

Mål for aldersgruppa:

 • Holde kullet/laget samlet i samtidig trening, med mulighet for differensiering
 • Øve videre på elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin.
 • Alle skal forstå fotballreglene.
 • Å motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger.
 • Laget bør delta på minimum to cuper i løpet av året, i tillegg til seriespill.
 • Skape engasjement og forståelse for ”LIF-spilleren” og videreutvikle gode holdninger i foreldregruppen, se ” Foreldrevettreglene
 • Videreutvikle et stort støtteapparat ved å inkludere foresatte – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget. Hvert lag bør ha minst en i apparatet med laglederkurs
 • Støtteapparatet skal tilrettelegge for minst ett sosialt opplegg hvert år hvor foresatte skal delta.

Spillerne er i den motoriske gullalder og tar meget hurtig til seg motorisk og teknisk læring. Dette skal derfor prioriteres svært høyt i treningen. Det skal gis et variert og rikt spekter av motoriske og tekniske utfordringer. Spillerne vil da oppleve at de ved trening kan lære seg kompliserte teknikker, noe som vil være med på å bygge gode treningsholdninger og motivere for egentrening. Ti år gamle spillere har mulighet til å tilegne seg alle de tekniske ferdighetene som kreves av ungdom og voksne. Den taktiske læringen skal fokusere på å gi en begynnende forståelse for de offensive spilleprinsippene, og vurderinger i spillsituasjoner. Spillerne skal også lære seg hvordan de i samarbeid med medspillere kan øke sjansene for å score mål.

Holdninger:

 • Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske
 • Toleranse for andres- og egne feil. Kjefting aksepteres ikke
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
 • Gjøre så godt man kan i enhver situasjon
 • Forståelse for at øvelse gjør mester

5.4.5.1. Økter 8-10 år

5.4.6. Innhold i økter 11 – 12 år

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppa:

 • Kan trekke logiske slutninger
 • Er lærenemme
 • Opptatt av regler og rettferdighet –
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Selvkritikk øker, mer sårbare

Mål for aldersgruppa:

 • Alle treninger med differensiering (jevnbyrdige grupper).
 • Still enda større krav til spillere i treningshverdagen.
 • Skape trygghet og fortsatt sosialisering for spillerne.
 • Skape faste rammer for gjennomføringen av treningsøkta.
 • Skape elementære samværsregler – Høflighet / Disiplin.
 • Skape et bevisst forhold til egentrening ved å gi spillerne eksempler på god egenaktivitet.

Holdninger:

 • Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske.
 • Toleranse for andres- og egne feil. Kjefting aksepteres ikke.
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere.
 • Gjøre så godt man kan i enhver situasjon.
 • Større krav til spillerne på trening (konsentrasjon og innsats).
 • Forståelse for at øvelse gjør mester.

Alle treninger og kamper må være GØY!

5.4.6.1 Økter 11-12 år

5.4.7. Periodisering og øvelser til alle årganger

Når det gjelder valg av øvelser er det viktig å velge øvelser som er tilpasset spillernes nivå.
Trenere i barnefotballen skal følge periodiseringsplan utarbeidet av Akademiet for hver årgang. Her finner man øvelser innenfor temaene «Oppvarming 1», «Oppvarming 2 fys ferdighet», «Ferdighet 1», «Ferdighet 2», «Spill» og «øktavslutning» for hver årgang. Se eksempel nedenfor.

Bilde1

Planen viser hvilke øvelser som skal gjennomføres hver uke. Det er lenker til en beskrivelse av øvelsene med fokus på organisering, læringsmomenter, coachingmomenter med mer. Se nedenfor.

bilde2

I tillegg har de fleste øvelsene enkle videoer som viser øvelsen. Se nedenfor (Posession 4 vs 2).

Bilde1

Periodiseringsplanen er bygget opp med hyperlenker slik at treneren kan klikke seg rundt gjøre seg kjent med øvelsene. Klubben gir tilgang til trenere på lagene på hvert årstrinn gjennom en godkjent e-post adresse.
Administrasjon av treninger med oppmøte og ulike statistikker gjøres av trenere på S2S sin løsning (www.treningsøkta.no).

5.5. Trenerkompetanse

LIF har følgende minimumskrav til ønsket kompetanse for trenerne i barnefotballen:
Trenerkompetanse for trenere i LIF barnefotball:

 Delkurs 1Delkurs 2Delkurs 3Delkurs 4Internkurs
”Treningsøkta.no / s2s”
Internkurs
-
LIF-modellen
Hovedtrener
6-8 år

X

X

X

X

X

X

Assistenttrener
6-8 år

X

X

X

X

Hovedtrener
9-12 år

X

X

X

X

X

X

Assistenttrener
9-12 år

X

X

X

X

Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger.

5.6. Trenerforum

I tillegg til trenerkurs arrangeres LIF trenerforum for alle trenere i barnefotballen. Trenerforumene vil inneholde viktige temaer i klubbens sportsplan, og vil bestå av både teori og praksis. Alle hovedtrenere har møteplikt. Øvrige trenere oppfordres til å delta på som mange trenerforum som mulig.

Det skal arrangeres 4 – 7 trenerforum hvert år.

Årshjul for trenerforum i barnefotballen:

NårTemaFormMålgruppe
Uke 2:ifferensiering på trening

Påmelding til seriespill
TeoriAlle trenere fra 7-12 år
Uke 4:Gode øvelser på treningerTeori + praksisTrenere fra 7-9 år
Uke5:Gode øvelser på treningerTeori + praksisTrenere fra 10-12 år
Uke 13:Jevnbyrdighet i kamperTeoriTrenere fra 7-9 år
Uke 14:Jevnbyrdighet i kamperTeoriTrenere fra 10-12 år
Uke 35:Struktur og kamplignede spill på treningerTeori + praksisTrenere fra 7-9 år
Uke 36:Struktur og kamplignede spill på treningerTeori + praksisTrenere fra 10-12 år

5.7. Treningsmengde

5.7.1. Vinter (1 nov til 31 mars)

 • 7 år: 1 lagstrening (ukedag) inne på skole + 1 fellestrening (helg) ute på Rolvsrud.
 • 8 år: 1 lagstrening (ukedag) ute på Rolvsrud + 1 fellestrening (helg) ute på Rolvsrud.
 • 9 år: 2 lagstreninger ute på Rolvsrud (+ Akademiet hel\halv plass).
 • 10 år: 2 lagstreninger ute på Rolvsrud (+ Akademiet hel\halv plass).
 • 11 år: 1 lagstrening + 1 fellestrening(differensiert) ute på Rolvsrud (+ Akademiet hel\halv plass).
 • 12 år: 1 lagstrening + 1 fellestrening(differensiert) ute på Rolvsrud (+ Akademiet hel\halv plass.)

5.7.2. Vår/sommer/høst (1april til 31 oktober)

 • 6 år: 1 lagstrening (ukedag) på grusbane på skole + 1 fellestrening (helg) på Rolvsrud + 6 års serie.
 • 7 år: 1 lagstrening (ukedag) på grusbane på skole + 1 fellestrening (helg) på Rolvsrud + 1 kamp.
 • 8 år: 1 lagstrening (ukedag) på Hammer + 1 fellestrening (helg) ute på Rolvsrud + 1 kamp.
 • 9 år: 2 lagstreninger på Hammer (+ Akademiet hel\halv plass) + 1 kamp.
 • 10 år: 2 lagstreninger på Hammer (+ Akademiet hel\halv plass) + 1 kamp.
 • 11 år: 1 lagstrening + 1 fellestrening(differensiert) på Hammer(+ Akademiet hel\halv plass) + 1 kamp.
 • 12 år: 1 lagstrening + 1 fellestrening(differensiert) på Rolvsrud (+ Akademiet hel\halv plass) + 1 kamp.

5.8. Andre retningslinjer

5.8.1. Regler for lagbytte

Det enkelte lag har ikke anledning til å operere med lokal venteliste for nye spillere. Nye spillere skal henvises til klubbens hjemmeside for registrering og følges opp av LIF sin medlemskoordinator som plasserer spilleren på lag. I LIF barnefotball skal nye lag bestå av minimum to skolekretser.

Noe av bakgrunnen for dette er:

 • Spillere får større kontaktflate i Lørenskog.
 • Unngår rivalisering mellom “skolelag” i samme aldersklasse.
 • Forberedende ifht ny laginndeling i Ungdomsavdelingen.

I utgangspunktet er det ingen praksis for lagbytte i barnefotballen.
Det kan imidlertid åpnes for lagbytte gitt følgende forutsetninger:

 • Lagbyttet må koordineres med Medlemsmanager.
 • Lagbytte kan foregå dersom det er enighet mellom lagene.
 • Lagbytte kan foregå dersom det er plass på nytt lag.
 • Lagbytte må foregå på lagledernivå.
 • Laglederne må forsikre seg at alle trenerne er enige i avgjørelsen!

Uavhengig av motiv for ønske om lagbytte, er først og fremst hensynet til den enkelte spiller/e avgjørende for vurderingen av lagbytte.

Dersom ikke nevnte forutsetninger møtes, kan ønske om lagbytte fremmes for Sportslig Utvalg som øverste instans.

5.8.2. Påmelding av lag til seriespill

Det er årgangsansvarlig for hver årgang som henter inn informasjon fra lagene om hvilken serie lagene skal spille i. Årgangsansvarlig melder til klubbkoordinator i klubb som melder på lagene.

Ingen lag skal meldes på i seriespill en klasse opp.

5.8.3. Overgang til ungdomsfotball

Gutter

Klubben sender ut et informasjonsbrev til foresatte på høsten før spillerne går over til 12 års fotball.

Brevet inneholder føringene fra klubben for inndeling av nye lag og navn på personer som skal være med i prosessen. Her kan du lese malen som ligger til grunn for brevet.

I tillegg legger klubben med informasjonshefte fra NFF om hva ungdomsfotball er. Dette hefte kan du lese her.

Alle spillerne må også gjennomføre en grundig kartlegging som et viktig redskap i overgangen. Nedenfor kan du se hvordan skjemaet så ut for 2015 sesongen.

Kartleggingsskjema 1

Jenter

I jentefotball ønsker LIF å ha en stor gruppe med jenter som spiller på J13. Derfor vil alle jenter som er 12 år være med i J13 laget.

Hvis treningsgruppa har nok spillere for to lag, vil man dele opp i to trenings- og kampgrupper. Da vil man ha en hovedtrener som har ansvaret for hele gruppa.

J13 vil være en del av Ungdomsfotball og klubben vil gi jentespillerne mye informasjon om hva det innebærer å gå over til ungdomsfotball. Rammer rundt J13 laget og hefte om ungdomsfotball blir sendt ut til foresatte og spillere. Det blir også gjennomført en kartlegging for å finne ut hvilket aktivitetsnivå og satsning gruppa skal legge seg på.

5.8.4. Spilletid i barnefotballen 6-12 år

6-10 år
I 3’er og 5’er fotball skal alle som er tatt ut til kamp spille minst 50% (helst 75%) av kampen. I 3ér fotball er det derfor anbefalt at det tas ut 4 spillere på hvert lag til hver kamp – og i 5ér fotball anbefales det at det tas ut 7 spillere (5 på banen + 2 innbyttere) til hver kamp.

Over en sesong skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid.

Skal man få til mest mulig jevnbyrdige kamper bør man som trener være aktiv i forhold til motstander for å avtale hvordan kampen kan organiseres på forhånd slik at de blir mest mulig jevnbyrdige.

Det er viktig at differensiering og jevnbyrdighet ikke fører til at noen spiller mindre enn andre.

11-12 år
I 7ér fotball skal alle som er tatt ut til kamp spille minst 50% (helst 75 %) av kampen. Det anbefales derfor at det tas ut 10 spillere til hver kamp (7 på banen + 3 innbyttere). Det anbefales også at man deler inn laget i 3 «soner» i tillegg til keeperrollen; Høyre side (Back og Ving), Sentralt i banen (Midtbane og Spiss) og Venstre side (Back og Ving) – og at hver av de 3 innbytterne hører til i hver sin «sone» og at de 3 spillerne som hører til hver sone rullerer i denne gjennom kampen.

Skal man få til mest mulig jevnbyrdige kamper bør man som trenere og ledere melde opp sine lag i rett nivå i kretsens system – hvor Nivå 0 er det høyeste nivået, Nivå 1 er nivået under osv.

Det er viktig at differensiering og jevnbyrdighet ikke fører til at noen spiller mindre enn andre.

Noen enkle grep som bidra til å få til dette er:

 • Melde på nok lag på årstrinnet i seriespillet.
 • Klubben, sammen med årstrinnet, er dyktig til å velge rett nivå i seriespill. Jevnbyrdige kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle – samt gir best mestring og fotballutvikling over tid.
 • Coaching og innbytte knyttet til stilling i – og viktigheten av – hver enkelt kamp er avgjørende for at alle gis mulighet til mye spilletid.

Planlegg laguttak ut i fra motstander og viktigheten av den enkelte kampen.

5.8.5. Retningslinjer for sammenslåing av lag når 11 år

Det kan maksimalt være 84 spillere pr. årgang. Ved 70 – 84 spillere per årgang deles det inn i 4 lag. Ved færre spillere enn 70 deles det inn i 3 lag. Det kan være 16 – 23 spillere per lag for guttelag.

Ny lagsinndeling fra U11 når det er over 70 spillere hvor man deler opp i 4 nye lag hvor man tar hensyn til skoletilhørighet, trenerkompetanse ved inndeling. Da kan også vurderes om man skal oppløse to lag hvis det noen av lagene som har hatt store utfordringer tidligere.

 • U11-A
 • U11-B
 • U11-C
 • U11-D

Ny lagsinndeling fra U11 når det er under 70 spillere hvor lagene slåes sammen fra 6 til 3 lag.

 • U11-A (består av U10 A og U10 B)
 • U11-B (består av U10 C og U10 D)
 • U11-C (består av U10 E og U10 F)

5.9. Rekruttering til barnefotball

Gutter og jenter kan starte med fotball i LIF det året de fyller 6 år. På vårparten arrangerer LIF et opplegg med treninger og kamper som heter «Nye helter» der alle 6-åringer er velkomne. Treninger vil inneholde mange morsomme leker og ballaktiviteter. Dette vil være 6-åringenes første møte med fotballen i LIF. Barna og foreldrene vil få en mulighet til å bli kjent med hva LIF er og hva klubben står for. Foreldrene vil kunne melde inn sine barn i klubben i løpet av disse treninger. Les mer om «Nye helter»

Medlemskoordinator og rekruteringsansvarlig vil etter sommeren fordele innmeldte spillere, og hjelpe til med etablering og oppstart av nye lag. Nye lag vil starte opp i perioden fra skolestart og frem til skolens høstferie. Kriterier for sammensetning av lagene er klassetilhørighet og skolekrets. Målsetninger er at er lag skal bestå av 50% spillere fra to ulike skoler.

I tillegg gjennomfører klubben ulike tiltak mot barnehagene (Solheims cup) og skolene. Klubben har også en egen rolle som har ansvar for rekruteringen av spillere til barnefotballen. Se rollen Rekruteringsansvarlig i kapittel 4.2.1.10.