Kvalitetsklubb

Seksuelle overgrep og trakassering

40 views 7. juni 2018 Webmaster 1

All aktivitet i Lørenskog IF skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer bl.a. klare holdninger og bekjempelse av seksuelle trakassering og overgrep. Politiattest er lovpålagt for alle som har trener eller laglederverv i klubben. I tillegg har LIF utviklet en beredskapsplan hvis en hendelse finner sted. Som et ledd i det forebyggende arbeidet blir trenere og lagledere i klubben introdusert for NIF’s veiledning om Seksuelle overgrep og trakassering.

BEREDSKAPSPLAN

Hva gjør man når seksuell trakassering og seksuelle overgrep forekommer?

Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep
Kontakt en du stoler på eller en i ledelsen/ styret i klubben, eventuelt fotballkretsen eller NFF.
(I bunnen av artikkelen finner du kontaktinfo til styret)

Mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep. Utøvere som utsettes for seksuell trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli trodd.
Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.
Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep eller trakassering skal mistanken fremmes for klubbens ledelse. Det er ledelsens oppgave å vurdere saken og om hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette er vanskelige saker og uansett hvilken beslutning man tar vil det få konsekvenser for både den mistenkte og den som er utsatt.
Hvis ledelsen mener at mistanken er ubegrunnet, må man beslutte å ikke foreta seg ytterligere i saken og forsøke å stoppe eventuell sladder og ryktedannelse.

Hvis ledelsen mener det er hold i saken, avhenger det videre utfallet om saken omhandler trakassering eller overgrep.

Trakassering.
Ledelsen bør avholde separate møter med begge parter, og fatte en beslutning som uansett kan ha store konsekvenser for den mistenkte og den som opplever å ha vært utsatt for seksuell trakassering
Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver, idrettslige sanksjoner eller politianmeldelse.

Overgrep.
Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres og bør sammen med klubbledelsen bli enige om å anmelde saken til politiet. Det er politiet som gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere. Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubb/eller forbund også under en eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparat og blant utøvere. Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorgan. Taushetsplikten skal overholdes både i forhold til den som opplever seksuell overgrep og den som blir beskyldt for slik oppførsel, samt i forhold til mulige sanksjoner.

Styret i Lørenskog IF:

Hovedstyret

NavnStillingTelefonEpost
Martin SteenStyreleder415 77 330martin.steen@lhl.no
Kristin BaliNestleder915 38 432kristin.oehme@kavli.no
Carl Ditlev GranStyremedlem (sport)975 84 104‬cargra@lorenskog.kommune.no
Ingvild HeieneStyremedlem (økonomi)951 81 998ingvild.hg@heiene.no
Javvad LatifStyremedlem (kvalitetsklubb)997 48 551javvad.latif@nhoreiseliv.no
Sipiman ThavarajahStyremedlem921 15 797‬sipiman@icloud.com
Ann Wenche KlevenVaramedlem932 63 706‬we-klev@online.no
Mats SolbergVaramedlem936 81 527‬

Fikk du hjelp?