Organisasjon

Rollebeskrivelser

427 views 7. juni 2018 27. januar 2021 Webmaster 0

Leder av Hovedstyret

Oppdrag:

 • LIF trenger å arbeide strukturert med utvikling av klubben på alle områder og nivåer

Ansvar:

 • Hovedstyret og styrets leder har det overordnede ansvar for at klubben til enhver tid utvikler seg innenfor prioriterte områder i henhold til visjon, strategi og mål , blant annet gjennom utvikling, implementering og gjennomføring av løpende tiltaksplaner, samt løpende evaluering og justeringer av planverket
 • Hovedansvar for arbeidet i HS
 • Talsperson for klubben mot interne og eksterne målgrupper
 • Tett dialog med ALLE funksjonsområder (utvalg) i klubben – på alle nivåer
 • Representere LIF i fotballens- og idrettens organer

Leveranser:

 • Forberede og lede HS-møtene
 • Delta i relevante møter i og utenfor LIF, der dette er nødvendig/ønskelig
 • Oppfølging av daglig leder/administrasjonen
 • Oppfølging av vedtak gjort av HS – i samarbeid med administrasjonen/funksjonsansvarlige I HS
 • Oppfølging av klubbens eksisterende planverk, samt initiere evaluering og justering av planverket som et levende og effektivt styringsverktøy

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Hovedstyret
 • Daglig leder / administrasjonen
 • Gruppe- / avdelings- / funksjonsansvarlige i LIF
 • Eksterne målgrupper som påvirker LIFs rammebetingelser (samarbeidspartnere, kommune, sponsorer, idrettsråd etc.)
 • Fotballens organer (NFF, AFK m.fl.)

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes?

 • Erfaring med organisasjonsutvikling
 • Ledererfaring
 • Analytisk og strategisk kompetanse
 • Visjons- , mål- og resultatorientering
 • Samarbeidsevner (motivere, samordne og kontrollere)
 • Struktur-, system- og gjennomføringskompetanse
 • Kompetanse og erfaring i relasjonsbygging

Daglig leder

Oppdrag/Hvorfor:

 • LIF trenger daglig administrasjon/ledelse av det som skjer i klubben.
 • LIF trenger å besvare henvendelser som kommer per telefon og e-post.
 • LIF trenger daglig ledelse/oppfølging av annet personal som er ansatt/engasjert i klubben.
 • LIF trenger å ha daglig/jevnlig kontakt med kommune, NFF, NIF, krets og andre klubber.
 • LIF trenger oversikt på helheten.
 • LIF trenger budsjetthåndtering – lage budsjett, følge opp regnskapene hele året slik at klubben til enhver tid har oversikt over klubbens økonomi.
 • LIF trenger økonomistyring på daglig basis – godkjenne fakturaer før betaling.
 • LIF trenger å sørge for at alle søknadsprosesser inn mot NFF, NIF, kommune og lotteritilsyn gjøres innenfor de datoene som er satt.
 • LIF trenger ett bindeledd mellom hovedstyret og klubben.
 • LIF trenger at hovedstyremøtene går som planlagt – forarbeid, sekretæroppgaver og etterarbeid slik at hovedstyret kan gjennomføre møtene på en god måte og at vedtak/oppgaver blir fulgt opp i etterkant.
 • LIF trenger at årsmøtene går som planlagt – forarbeid, sekretæroppgaver og etterarbeid slik at årsmøtet kan gjennomføres på en god måte og at vedtak/oppgaver blir fulgt opp i etterkant.

Ansvar/Hva:

 • Ansvarlig for den daglige driften av klubben.
 • Ansvarlig for alle ansatte i klubben.
 • Ansvarlig leder inn mot NFF, Krets, kommune og andre klubber.
 • Ansvarlig for alle søknadsprosesser inn mot NFF, NIF, kommune og eventuelle andre aktører.
 • Ansvarlig for den daglige økonomistyringen.
 • Ansvarlig for rapportering til hovedstyret gjennom hele året.
 • Ansvarlig for at protokoller blir skrevet og sendt ut til medlemmer av hovedstyret.
 • Ansvarlig for at årsmøteprotokoll blir skrevet og signert av 2 desisorer.
 • Ansvarlig for at rutiner i administrasjonen er velfungerende slik at de ansatte kan gjennomføre oppgavene sine på en best mulig måte – dette i samråd med ansatte.
 • Ansvarlig for å avholde 2 medarbeidersamtaler per år med alle ansatte.

Leveranse/Hvordan:

 • Etablering av mandagsmøter der alle ansatte i administrasjonen gjør opp status.
 • Sørge for at oppgaver blir løst kontinuerlig på best mulig måte som ligger under administrasjonen sitt ansvarsområde.
 • Få på plass tydelige arb.instrukser rundt alle ansatte i administrasjonen – og følge opp dette kontinuerlig. Tydeliggjøre hvem som gjør hva og hvor ansvaret ligger.
 • Holde oversikten på alt som skjer i klubben – via ledere av utvalg og hovedstyret og andre ressurspersoner.
 • Lage overordnede handlingsplaner for administrasjonen – både på kort og lang sikt.
 • Hvem samarbeider rollen mest med?
 • Ansatte i klubben
 • Leder hovedstyret
 • Hovedstyrets medlemmer (leder av utvalgene)
 • Ansatte i krets, NFF, andre klubber og kommune
 • Leder av eventuelle grupper
 • Andre ressurspersoner

Hvilken kompetanse er kritiske for å lykkes i denne rollen:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evnen til å ha flere baller i luften samtidig
 • Strukturert
 • Gjennomføringsevne
 • Ha nok tid – ingen 0800-1600 jobb
 • Se helheten for hele klubben
 • Omgjengelig
 • Tålmodig
 • Ledererfaring
 • Flink til å prioritere
 • Engasjement for fotballen – klubben
 • Kreativ – nytenkende
 • Tørre og spørre om hjelp – bruke ressurspersoner rundt seg/andre klubber

Anleggsansvarlig

Oppdrag/Hvorfor:

 • LIF trenger å ha en plan for utviklingen av anleggene på Rolvsrud og Hammer.
 • LIF trenger å ha god dialog med kommunen ift driftstilskudd og utvikling av kommunale anlegg.

Ansvar/Hva:

 • Etablere et anleggsutvalg for utvikling av anlegg.
 • LIF’s langsiktige plan for Rolvsrud og Hammer.
 • Ha dialog med kommunen for å sørge for at de ivaretar sitt driftsansvar på Rolvsrud, dokumentere behov for driftsstilskudd og påvirke kommunes utvikling av Rolvsrud og Hammer.

Leveranser/Hvordan:  

 • Etablering av anleggsutvalg.
 • Lage LIF’s plan/ønsker for anleggsutvikling.
 • Oppfølging av kommunen/idrettsrådet ift deres ansvar.
 • Medlem av idrettsrådet

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Hovedstyre
 • Daglig leder
 • LIF’s ansatte innen anleggsdrift
 • Kommunen/Idrettsrådet

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes?

 • Erfaring fra drift av anlegg og prosjektering.
 • Ledererfaring.
 • Samarbeidsevner.
 • Strukturert og god til å følge opp

 Sportslig ansvarlig

Oppdrag/Hvorfor:

 • LIF trenger å systematisere/organsisere det sportslige i klubben
 • LIF trenger en sportslig plan for utvikling av spillere/trenere/ledere i denne klubben
 • LIF trenger enkle og faste prinsipper for tildeling av treningstider på alle nivåer i denne klubben
 • LIF trenger å ha dialog med NFF, Krets og andre klubber vi må samarbeide med
 • LIF trenger å ha dialog med kommune, skoler i vårt område der det kan samarbeides for alles beste
 • LIF trenger å se helheten – topp og bredde – begge kjønn

Ansvar/Hva:

 • Etablere og drive arbeidet i sportsplan utvalget
 • Fronte saker fra sportsplan utvalg i Hovedstyret
 • Ha tett dialog med alle sportslige ansvarlige (ledere) i klubben, på alle nivåer
 • Drive frem arbeidet rundt sportslige ansettelser som skal godkjennes av Hovedstyret (F.eks. sportslig leder klubb og trener A-lag herre)

Leveranser/Hvordan:  

 • Etablere sportslig utvalg
 • Stillingsinstrukser for alle sportslige lederroller i klubbregi
 • Sportsplan
 • Oppfølging / dialog med sportslige lederroller i klubb
 • Oppfølging / dialog med trenere A-lag/Juniorlag
 • Tett kontakt med sportslig ansvarlige i krets/sone

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Hovedstyret
 • Daglig leder
 • Sportslig ledere i klubb
 • Sportslig ansvarlig krets
 • Andre ressurspersoner utenfor klubb / samarbeidsklubber

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes?

 • Ledererfaring
 • En teamspiller
 • Strukturert
 • God til å gjennomføre
 • Trener eller ledererfaring i både barne, ungdoms og seniorfotballen

Sammensetning av utvalg:

Sportslig utvalg: representanter fra alle deler av klubben, topp – bredde, begge kjønn.

Markedsansvarlig

Oppdrag/Hvorfor:

 • LIF trenger en plan for utvikling av sponsor og      markedskonsepter.
 • LIF trenger oppfølging og tett dialog/samarbeid med den/de som jobber med spons/marked i klubb.
 • LIF trenger at arrangementer rundt sponsor/marked planlegges og gjennomføres.
 • LIF trenger at rutiner rundt spons/marked i klubb/avdelinger og lag blir utarbeidet.

Ansvar/Hva:

 • Sitte i hovedstyret og lede markedsutvalget
 • Utarbeide nye sponsorkonsepter i LIF.
 • Planlegge og avholde Kick off/sponsorsamlinger.
 • Ansvarlig for at markedsbudsjett utarbeides og følges opp.

Leveranser/Hvordan:  

 • Etablere markedsutvalg
 • Sørge for at markedsutvalget er sammensatt av riktige personer med rett kompetanse.
 • Lage LIF`s planer om markedsutvikling.
 • Oppdatere og fornye verktøy for å selge LIF.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Ansatte i LIF som jobber med spons/marked
 • Markedsutvalget
 • Daglig leder
 • Hovedstyret
 • Sponsoransvarlig i lagene
 • De andre utvalgene etter behov

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes?

 • Nytenkende / Kreativ
 • Engasjert
 • Kunnskap om markedsrelatert arbeid
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidsvillig

Arrangementsansvarlig

Oppdrag/Hvorfor:

 • Det er behov for en arrangementsansvarlig I LIF, hvor rollen bør fungere som et bindeledd mellom de ulike lagene/utvalgene  i LIF.
 • Arrangementsansvarlig skal koordinere ulike typer arrangement i klubben.
 • Etablere/innføre Fair Play i LIF generelt – “ å skape en felles forståelse av å være i samme klubb er en suksessfaktor”. (Egen  funksjon i LIF – vedtak 22.10.12).

Ansvar/Hva:

 • Etablere gode rutiner/utforme prosessbeskrivelser tilpasset arrangement/cuper.
 • Koordinere ulike typer arrangement I LIF.
 • Implementere kafé Sleivspark innunder Arr.utvalget.

Leveranser/Hvordan:  

 • Formidle info via LIF’s hjemmesider/Aktivitetskalender/Årsplan.
 • Følge opp at rapporter fra alle arrangementer vedr. evaluering av arrangement/økonomi gjøres tilgjengelig på nett.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Hovedstyre
 • Daglig leder
 • Informasjonsansvarlig
 • Utvalgene
 • Involverte for de ulike arrangementene i LIF

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes?

 • Gode samarbeidsevner
 • Ha god struktur – og gode rutiner for oppfølging
 • Økonomiforståelse
 • Engasjement
 • En fordel å ha kjennskap til klubben, samt ha gode medspillere/diskusjonspartnere

Organisasjonsansvarlig

Oppdrag/Hvorfor:

 • LIF trenger å arbeide strukturert med organisasjonsutvikling
 • LIF skal ivareta en enhetlig og god styring av klubben basert på gjeldende strategi
 • LIF skal ha fokus på kompetanseutvikling
 • LIF skal utvikle en organisasjonskultur hvor klubbens verdier og Fair Play etterleves

Ansvar/Hva:

 • Visjon, ambisjon, verdier og Fair Play etterleves
 • Strategiarbeid
 • Handlingsplan for gjennomføring av strategiske initiativ
 • Rollebeskrivelser i LIF
 • Malverk

Leveranser/Hvordan:  

 • Gjennomføre årlig strategiworkshop inklusive revisjon av mandater og handlingsplan.
 • Fasilitere og tilrettelegge innføring av felles visjon og verdier i LIF ved  ”Train-the-trainer” workshop med lagledere for å ivareta  kommunikasjon av visjon,  verdier og strategi.
 • Tilrettelegge for rapportering  på alle aktiviteter i handlingsplan
 • Implementere felles malverk
 • Bidra til etablering og oppfølging av plan for kompetanseheving i klubben.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Hovedstyre
 • Daglig leder
 • Fair Play-/Dommeransvarlig
 • Sportslig utvalg
 • Øvrige utvalgsledereledere
 • Alle leveranseansvarlige i aktivitetsplan

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes?

 • Erfaring med organisasjonsarbeid
 • God virksomhetsforståelse
 • Ledererfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne
 • Strukturert og god til å følge opp

Utstyrsansvarlig

Oppdrag/Hvorfor:

 • LIF trenger å sentralisere innkjøp og lagring av utstyr.
 • LIF trenger en utsyrsansvarlig som har oversikt over klubbens eiendeler.
 • LIF trenger et eget hovedlager for utstyr.
 • LIF trenger å ha et ryddig forhold til fordeling av utstyr.
 • LIF sine lag skal ha  tilbud om det utstyret som er tilpasset sitt nivå og rettningslinjer fra klubb.
 • Lif  sine lag  har I dag  ofte forskjellig bekledning og utstyr, mangler helhet og samordnet bekledning

Ansvar/Hva:

 • Innkjøp av utstyr som brukes I trenings hverdagen
 • Kontakt mot utstyrsleverandører
 • Sørge for innsamling og/eller ha oversikt over utstyr ved sesongslutt
 • Utforme I sammarbeid med sportslig utvalg en utstyrspakke tilpasset lagene

Leveranser/Hvordan:  

 • Opprette en database med oversikt over utstyr .
 • På sikt ha en database som er tilgjengelig for andre materialforvaltere

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Daglig  leder og de andre gruppene der det skal være behov for utstyr
 • Andre materialforvaltere og lagledere
 • Markeds gruppa
 • Andre aktuelle utvalg

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes?

 • God ordensans
 • Økonomisksans
 • Imøtekommende

Økonomiansvarlig

Oppdrag/Hvorfor:

 • Bidra til å utvikle system for god økonomistyring
 • Utøve controller funksjon
 • Internrevisjon
 • Sørge for at LIF holder seg innenfor budsjettene

Ansvar/Hva:

 • Tilrettelegge for gode økonomiprosesser I LIF
 • Lede budsjettarbeidet.
 • Følge opp budsjettene
 • Ha dialog med ekstern revisor
 • Bidra I ansettelsesprosesser innen økonomiområdet

Leveranser/Hvordan:  

 • I samarbeid med HS utarbeide tiltak ved budsjettavvik
 • Tilrettelegge regnskapet for hovedstyre
 • Rådgivning både mot HS og administrasjonen

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Administrasjonen
 • Hovedstyret
 • Utvalgsledere
 • Lagledere
 • Revisor

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes?

 • Regnskapsutdanning evt lang regnskapserfaring kan kompenseres for manglende formalkompetanse
 • Samarbeidsevner
 • Strukturert og god til å følge opp
 • Gjennomføringskompetanse

Fair Play og dommeransvarlig

Oppdrag/hvorfor:

 • LIF trenger fokus på Fair Play i hele organisasjonen.
 • LIF trenger noen som sørger for at Fair Play håndheves i alle utvalg og inn i hovedstyret.
 • LIF trenger å jobbe mot trenere/spillere/foreldre i forhold til Fair Play.

Deloppdrag:

 • LIF trenger å forsterke fokuset på dommere i klubben.
 • LIF trenger flere dommere.

Ansvar/Hva:

 • Ansvarlig for at Fair Play blir ivaretatt i alle deler i klubben. Administrasjon, hovedstyret, utvalg, trenere, ledere og annet støtteapparat.
 • Sørge for at LIF er en Fair Play klubb.
 • Sørge for at foreldre og andre tilskuere er opptatt av Fair Play.
 • Sørge for at alle lag/spillere signerer Fair Play kontrakter.

Delansvar:

 • Ansvarlig for at de rekruttering av nye/flere dommere inn i klubb
 • Ansvarlig for at dommere i klubben får den opplæring/oppfølging som kreves.

Leveranse/hvordan:

 • Hovedstyret informeres kontinuerlig i arbeidet.
 • Tett samarbeid med sportslig utvalg / sportslig leder.
 • Tett dialog med daglig leder.
 • Dialog med utvalgene.
 • Tett samarbeid med sportslig.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med:

 • Utvalgsledere.
 • Hovedstyret.
 • Daglig leder.
 • Årgangsansvarlige.
 • Trenere og lagledere
 • Fair Play ansvarlig i krets.
 • Dommeransvarlig i krets.

Hvilken kompetanse trenger jeg for å lykkes:

 • Kjennskap til klubben.
 • God struktur.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gjennomføringsevne.
 • Kreativ.
 • Dommererfaring.

Frivillighetskontakt

Oppdrag/Hvorfor:

 • LIF er avhengig av frivillige på alle plan og nivåer i klubben. Derfor er det viktig å følge opp de frivillige, samt rekruttere nye frivillige.

Ansvar/Hva:

 • Arbeide tett med de andre rollene mot skoleringsplaner
 • Ha oversikt over de frivillige i klubben med informasjon verv/roller, formell/uformellkompetanse og kontaktopplysninger.
 • Kvalitetssikre klubbens jobb med registrering av roller i FIKS
 • Ha oversikt over relevante kurs og samlinger i regi av NFF og andre.
 • Kartlegge behov, rekruttere inn nye og beholde frivillige i nært samarbeid med valgkomiteen.
 • Være en pådriver i å bygge et godt miljø for de frivillige.
 • Implementere klubbens plan for de frivillige
 • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben.
 • Bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige.

Leveranser/Hvordan:  

 • Lage LIF’s plan/ønsker for frivilligheten i klubben
 • Ha fokus på frivilligheten og dens betydning i klubben.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Hovedstyre
 • NFF Akershus
 • Sportssjefen
 • Medlemskoordinator

Politiattest-ansvarlig

Oppdrag/Hvorfor:

 • For å sikre medlemmer for overgrep og annen uønsket adferd skal alle våre tillitsvalgte fremvise gyldig politiattest.

Ansvar/Hva:

 • Ha oversikt over de frivillige i klubben har gyldig politiattest. 
 • Kvalitetssikre klubbens jobb med registrering politiattest
 • Følge opp utgåtte politiattester og infomere om dette til aktuelle tillitsvalgte.
 • Påse at alle relevante personer i klubben har politiattest.
 • Oppdatere Rubic/klubbens arkiv for politiattester.
 • Holde seg informert om regler og rutiner rundt politiattester.

Leveranser/Hvordan:  

 • Infomere og innhente politiattester til alle tillitsvalgte i klubben.
 • Innhente og infomere nye tillitsvalgte om politiattest.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med (interne/eksterne)

 • Daglig leder
 • Sportslig leder
 • Politiet
 • Medlemskoordinator
 • Tillitsvalgte

Fikk du hjelp?