Lagledermanual

Lagkasser

1079 views 7. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 0

Informasjon

Etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF § 2-2, nr. 2, skal alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Som påpekt av revisor innebærer det at alle utgifter og inntekter knyttet til lagene i en klubb må inngå i totalregnskapet.

Det er lagt stor vekt på at overgang til nytt system skal oppleves enklest mulig for hvert lag. I utgangspunktet skal hovedforskjellen kun være at pengestrømmen går via en konto i LIF i stedet for en privat konto tilhørende øk.sjef/lagleder.

Vi har bestemt at dette praktisk gjennomføres ved at hvert lag har en egen lagkasse i LillestrømBanken. Alle ut og innbetalinger skal ha et bilag. Alle bilag skal lagres elektronisk i minimum 5 år. Dette gjøres på klubbens Dropbox konto eller i eget arkiv. Hvis laget legges ned eller kasserer på laget slutter skal alle bilag overføres til klubben for videre oppbevaring.

Utbetalinger kan kun gjøres ved at to personer som har tilgang til kontoen godkjenner uttaket.

Alle fakturaer som sendes til lagene skal være adressert med Lørenskog IF + lagets navn + kontaktperson på laget. Ingen fakturaer skal være adressert til privatpersoner.

Bestilling av lagkasse gjøres her>>

Lagenes økonomi

Økonomi

All økonomi i LIF skal gå gjennom LIF med sentral regnskapsførsel. Dette er en lov fra NFF og betyr at lagene ikke skal operere med egne bankkonti e.l.

Hvert enkelt lag har kostnader som de selv må dekke. Midler til å dekke disse utgiftene må laget selv fremskaffe. Dette kan gjøres gjennom f.eks.:

  • sponsorinntekter
  • dugnader som laget selv fremskaffer, eller dugnader fremskaffet av LIF sentralt
  • Innbetalinger

Fikk du hjelp?