Kvalitetsklubb

Etiske retningslinjer for omgang med mindreårige

105 views 29. september 2020 29. september 2020 Webmaster 0

Redd Barna er en organisasjon som arbeider for å virkeliggjøre barns rettigheter og forsvare barns interesser i Norge og internasjonalt. Ivaretagelse av barn og barns beste er alltid vår første prioritet. Sammen med Redd Barna har Lørenskog IF blitt enige om følgende retningslinjer:

  • Alle barn er like mye verdt. Som tillitsvalgt skal du behandle alle barn rettferdig og unngå all form for diskriminering.
  • Vær bevisst din rolle som tillitsvalgt, både overfor barn og foreldre. Det er viktig å ikke skape urealistiske forventninger til deg som frivillig, eller å bidra til urettferdig behandling av barn/familier. Unngå derfor å gi personlige gaver eller annen spesiell oppmerksomhet til enkeltbarn/-familier.
  • Du skal vise respekt for barns integritet og unngå utleverende situasjoner ved fotografering og annen dokumentasjon av barnets situasjon.
  • Som tillitsvalgt i Lørenskog IF har du taushetsplikt. All informasjon som blir gitt av barn og ungdommer i fortrolighet skal behandles konfidensielt. Informasjon skal ikke videreformidles uten at barna er informert om dette.
  • Du skal være ærlig og tydelig i kommunikasjon med barna – om hensikt og ansvar, og om mulighet og begrensninger. Gi aldri løfter du ikke kan holde.
  • Av hensyn til barnas sikkerhet skal det som hovedregel være flere voksne tilstede når man tilbringer tid med barn. Unntak kan gjøres dersom det i bestemte situasjoner er til det beste for barnet at man er alene med dem.
  • Som tillitsvalgt skal du aldri være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer når du er sammen med barna.

Fikk du hjelp?