Organisasjon

4. Sportslig organisering

1075 views 15. juni 2018 4. mai 2022 Webmaster 0

4.1. Sportslig administrasjon

Sportslig administrasjon er som følgende:

Sportssjef gutter

Sportssjef jenter

Akademisjef

Barnefotballansvarlig

Keeperansvarlig

Utviklingsansvarlig ungdom

Utviklingsansvarlig senior

Trenerutvikler jenter

Trenerkoordinator ungdom bredde

4.1.1. Sportsplanutvalg

Sportssjef gutter skal lede sportsplanutvalget. Dette utvalget har ansvaret for å følge opp sportsplanen.

Mandat:

SPU sitt hovedmandat er å utføre og sørge for at vedtekter og sportsplan som er vedtatt av HS blir gjennomført. SPU skal også kontinuerlig evaluere trenere og sportslige rammer. De skal følge med på hva som skjer i forhold til aktiviteter hos lagene og på feltet. SPU har hovedansvaret for at sportsplan blir satt ut i praksis og etterfulgt av alle klubbens trenere og tillitsvalgte på lagene.

 

4.1.2. Instrukser for sportslige roller i klubben

4.1.2.1. Sportssjef gutter

Sportssjef gutter (herretter kalt SG) ansettes av klubben v/ daglig leder etter godkjenning i klubbens Hovedstyre. Hovedoppgaven er å følge opp vedtak gjort av og HS i forhold til sportslig satsning. SG skal sørge for at sportsplanen blir fulgt og at målsetninger blir nådd. Har hovedansvaret med å følge opp og evaluere trenerutviklerne i klubben.

Hensikt: 

SG har overordnet ansvar på guttesiden når det gjelder sport, og er Hovedstyrets nærmeste når det gjelder sport på guttesiden.

Målsetninger:

 • Alle lag har trenere på plass til enhver tid.
 • Overordnet ansvar for at alle trenere følger sportsplanen.
 • Tilrettelegge for at klubben har et tilbud som favner alle på de ulike nivåer og interesser.
 • Tilrettelegge for at den enkelte skal utvikle seg til å bli den beste utgaven av deg selv.
 • Styrke klubbens omdømme.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansette trenere og sportslige roller i samarbeid med daglig leder.
 • Etablere rutiner for månedlig rapportering fra trenerne. Bl.a. spilletid, treningsoppmøte, hospitering, utvikling, belastning, oppfølging av enkeltspillere, kamp og treningshverdag.
 • Ansvar for evaluering og oppfølging av trenere for satsning 2 og rekruttlag.
 • Være kontaktpunkt mot kretsen i forhold til guttespillere og alle spillertiltak i krets- og landsregi i samråd med utviklingsleder. Dette gjelder sportslig vurderinger.
 • Overordnet ansvarlig for hospitering på guttesiden.
 • Ansvar for uttak av tropper og spillerlogistikk gjennom sesongen etter retningslinjer i Sportsplan. Skal skje i dialog med lags-trenerne og utviklingsansvarlige.
 • Overordnet ansvarlig for kommunikasjon og informasjon i klubbregi til foresatte for alle lagene i klubben i samarbeid med utviklingsansvarlige.
 • Opprette kontakt med og utforme planer for samarbeid med andre klubber.
 • Rekruteringsansvarlig på gutte- og herresiden.

4.1.2.2. Sportssjef jenter

Sportssjef jenter (herretter kalt SJ) ansettes av klubben v/ daglig leder etter godkjenning i klubbens Hovedstyre. Hovedoppgaven er å følge opp vedtak gjort av og HS i forhold til sportslig satsning. SJ skal sørge for at sportsplanen blir fulgt og at målsetninger blir nådd. Har hovedansvaret med å følge opp og evaluere trenerutviklerne i klubben.

Hensikt: 

SJ har overordnet ansvar på jentesiden når det gjelder sport, og er Hovedstyrets nærmeste når det gjelder sport på jentesiden.

Målsetninger:

 • Alle lag har trenere på plass til enhver tid.
 • Overordnet ansvar for at alle trenere følger sportsplanen.
 • Tilrettelegge for at klubben har et tilbud som favner alle på de ulike nivåer og interesser.
 • Tilrettelegge for at den enkelte skal utvikle seg til å bli den beste utgaven av deg selv.
 • Styrke klubbens omdømme.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansette trenere og sportslige roller i samarbeid med daglig leder.
 • Etablere rutiner for månedlig rapportering fra trenerne. Bl.a. spilletid, treningsoppmøte, hospitering, utvikling, belastning, oppfølging av enkeltspillere, kamp og treningshverdag.
 • Ansvar for evaluering og oppfølging av trenere for satsning 2 og rekruttlag.
 • Være eneste kontaktpunkt mot kretsen i forhold til jentespillere og alle spillertiltak i kretsregi. Dette gjelder sportslige vurderinger.
 • Overordnet ansvarlig for hospitering på jentesiden.
 • Ansvar for kontakt med andre klubber i forhold til spillere inn og ut for alle jentelagene i klubben fra J13 til A-lag damer.
 • Overordnet ansvarlig for kommunikasjon og informasjon i klubbregi til foresatte for alle lagene i klubben i samarbeid med utviklingsansvarlige.
 • Samarbeide tett med samarbeidsklubber og følge opp planverk for den enkelte spiller.
 • Opprette kontakt med og utforme planer for samarbeid med andre klubber.
 • Hovedansvar for jenter på Akademiet i forhold til administrasjon, sportslig innhold, gjennomføring, informasjon og kontakt med foresatte (2 økter i uka).
 • Arrangere jentefotballensdag 2 ganger i året. 1 rundt sommertider (ute) og en på vinterstid (inne).
 • Rekruteringsansvarlig på jente- og damesiden.

4.1.2.3. Akademisjef

Akademiansvarlig rapporterer sportslige saker til Sportslig leder. Daglig leder har administrativt ansvar.

Hensikt:

Akademisjef har ansvar for all aktivitet for Akademiet. Dette gjelder også budsjettansvar.

Målsetninger:

 • Har gjennom året gjennomført en evaluering av Akademimodellen og utført tiltak i henhold til vedtak i HS.
 • Mindre en 5 økter som blir avlyst i løpet av hver termin.
 • Har over 140 påmeldte spillere på hver termin på akademiet.
 • Utvikle og forberede utøverne til ungdomsfotballen.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta på og gjennomføre Akademi-treninger for alle årganger.
 • Hovedansvar for 2 årganger (10 og 12 år) på Akademiet i forhold til innhold, lede treninger, kontakt med foresatte, turneringer, treningskamper med mer.
 • Organisere og lede Akademilag i 2-3 cuper gjennom året sammen med akademitrenerne.
 • Hovedansvar for Akademiet i forhold til det faglige, utvikling, gjennomføring, utstyr, budsjett og daglig drift.
 • Ha ansvar for gjennomføringen av (1-2 fotballskoler) i sommerferien i Akademi regi for 11-12 åringene (siste års barnefotball)
 • Rekruttere spillere til Akademi og promotere ulike tiltak mot målgruppene.

4.1.2.4. Barnefotballansvarlig

Barnefotballansvarlig rapporterer sportslige saker til Sportslig leder. Daglig leder har administrativt ansvar.

Hensikt: 

Barnefotballansvarligskal ha oversikt over all aktivitet i barnefotballen, og har ansvaret for at trenere har trenerkompetanse i samsvar med Sportsplan. Barnefotballansvarlig skal utarbeide og videreutvikle planer for øvelser og temaer for barnefotball på alle årstrinn. Disse planene skal følge temaer og progresjon som blir gjennomført på Akademiet slik at det er samsvar mellom Akademi-treninger og lags-treninger.  

Barnefotballansvarlig skal veilede trenere på feltet og gjennom ulike trenertiltak.

Målsetninger:

 • Har etablert rutiner for månedlig rapportering av aktivitet hos lag (spilletid og treningsoppmøte)
 • Alle lag har en årsplan klar i løpet av januar.
 • Alle tropper/lag er satt innen 1/12 hvert år.
 • Har etablert et årshjul for aktiviteter og frister for trenere i barnefotballen.
 • Har etablert en øvelsesbank for treninger som brukes aktivt på feltet.
 • Delta på og gjennomføre 1 fellestrening hver uke på 6 årganger (2 økter i uka).

Arbeidsoppgaver:

 • Trenerforum 4-6 ganger (vår/høst) pr sesong med kombinert teori og praksis.
 • Trenerforum 2-4 ganger (vår/høst) pr sesong med praksis økt.
 • Ansvar for hospitering opp til U13-Akademi sammen med Utviklingssjef Ungdom.
 • Ansvar for prosessen og uttak av troppene til 13-års lagene. Skal gjøres i samarbeid sportslig leder.
 • Lage, evaluere og oppdatere øvelsesbank for alle lagene i barnefotballen i samarbeid med akademisjefen.
 • Ansvarlig for seriepåmelding i barnefotballen.
 • Finne cuper som alle lag kan delta på.

4.1.2.5. Keeperansvarlig

Hensikt:

Keeperansvarlig (KA) har overordnet ansvar over keeperutviklingen i klubben. KA skal lage sportslige planer for keepere og følge opp klubbens keepere og keepertrenere.

Målsetninger:

 • Alle lag i ungdomsfotballen har keepere til enhver tid.
 • Alle lag har keepertrening i løpet av en uke.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansette trenere og sportslige roller i samarbeid med daglig leder.
 • Etablere rutiner for månedlig rapportering fra trenerne. Bl.a. spilletid, treningsoppmøte, hospitering, utvikling, belastning, oppfølging av enkeltspillere, kamp og treningshverdag.
 • Ansvar for evaluering og oppfølging av trenere for satsning 2 og rekruttlag.
 • Være eneste kontaktpunkt mot kretsen i forhold til jentespillere og alle spillertiltak i kretsregi. Dette gjelder sportslige vurderinger.
 • Overordnet ansvarlig for hospitering på jentesiden.
 • Ansvar for kontakt med andre klubber i forhold til spillere inn og ut for alle jentelagene i klubben fra J13 til A-lag damer.
 • Overordnet ansvarlig for kommunikasjon og informasjon i klubbregi til foresatte for alle lagene i klubben i samarbeid med utviklingsansvarlige.
 • Samarbeide tett med samarbeidsklubber og følge opp planverk for den enkelte spiller.
 • Opprette kontakt med og utforme planer for samarbeid med andre klubber.
 • Hovedansvar for jenter på Akademiet i forhold til administrasjon, sportslig innhold, gjennomføring, informasjon og kontakt med foresatte (2 økter i uka).
 • Arrangere jentefotballensdag 2 ganger i året. 1 rundt sommertider (ute) og en på vinterstid (inne).
 • Rekruteringsansvarlig på jente- og damesiden.

4.1.2.6. Utviklingsansvarlig ungdom

Utviklingsansvarlig for ungdom rapporterer til sportslig leder. Det administrative ansvaret for utviklingsansvarlige har daglig leder.

Hensikt:

Skal følge opp lag, trenere og spillere i Utviklingsavdelingen. Har hovedansvar for sammensetning av tropper og er rekrutteringsansvarlig for nye spillere inn til Utviklingsavdeling.

Skal sørge for en «Blå tråd» i spillerutviklingen i Lørenskog, og være synlig på feltet.

Målsetninger:

 • Alle lag har en aktivitetsplan og treningsplan for hvert lag klar før jul.
 • Alle tropper er satt innen 15/12 hvert år.
 • All informasjon om neste sesong er informert til spillere og foresatte innen 18/9 hvert år.
 • A-laget har over 50% egenproduserte spillere i A-troppen hver sesong.
 • Etterstrebe å ha minimum 1 spiller fra hver årgang som er aktuell inn mot regional- og
 • Etterstrebe å dominere i de fleste kamper i ungdomsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablerere års- og periodiseringsplaner på alle nivåer i ungdomsfotballen i samarbeid med SPU og medtrenere.
 • Skal sørge for at alle trenere i ungdomsfotballen har etablert års- og periodieseringsplan i samråd med sportslig leder.
 • Etablere rutiner for månedlig rapportering fra trenerne. Bl.a. spilletid, treningsoppmøte, hospitering, utvikling, belastning, oppfølging av enkeltspillere, kamp og treningshverdag.
 • Ansvar for evaluering og oppfølging av trenere for alle akademilagene og satsning 1 lagene.
 • Være eneste kontaktpunkt mot kretsen i forhold til guttespillere og alle spillertiltak i kretsregi og landsregi. Dette gjelder sportslig vurderinger.
 • Ansvar for hospitering mellom lagene på U13-Akademi, U14-Akademi, U15-Akademi og U16- Akademi etter retningslinjer i Sportsplanutvalg.
 • Ansvar for uttak av tropper og spillerlogistikk gjennom sesongen for lagene på U14-Akademi, U15-Akademi og U16-Akademi etter retningslinjer i Sportsplan. Skal skje i dialog med lags-trenerne og sportslig leder.
 • Ansvar for kommunikasjon og informasjon i klubbregi til foresatte for alle lagene på U13-Akademi U14-Akademi og U16-Akademi + alle satsning 1 lagene i samråd med sportslig leder.
 • Opprette kontakt med og utforme planer for samarbeid med spillernes skoler i de tilfeller der utøveren går på idrettslinje.
 • Rekruteringsansvarlig for spillere til Utviklingsavdelingen.

4.1.2.7. Utviklingsansvarlig senior

Utviklingsansvarlig for ungdom rapporterer til sportslig leder. Det administrative ansvaret for utviklingsansvarlige har daglig leder.

Hensikt:

Skal følge opp lag, trenere og spillere i Senioravdelingen. Har hovedansvar for sammensetning av tropper og rekruteringsansvarlig for nye spillere inn til senioravdelingen.

Skal sørge for en «Blå tråd» i spillerutviklingen i Lørenskog, og være synlig på feltet.

Målsetninger:

 • Alle lag skal ha en aktivitetsplan og treningsplan for hvert lag klar før 20/12 hvert år.
 • Alle tropper er satt innen 1/12 hvert år.
 • All informasjon om neste sesong er informert til spillere og foresatte innen 18/9 hvert år.
 • A-laget har over 50% egenproduserte spillere i A-troppen hver sesong.

Arbeidsoppgaver:

 • Skal sørge for at alle trenere i seniorfotballen har etablert års- og periodieseringsplan.
 • Ansvar for evaluering og oppfølging av trenere i senioravdelingen.
 • Ansvar for hospitering mellom lagene i senioravdelingen.
 • Ansvar for uttak av tropper og spillerlogistikk gjennom sesongen for lagene i senioravdelingen.
 • Ansvar for kommunikasjon og informasjon i klubbregi til spillere og evt foresatte.
 • Rekruteringsansvarlig for spillere til Utviklingsavdelingen og A-lag.
 • Spillerkontrakter og overordnet ansvar for oppfølgning av spillere i senioravdelingen i samarbeid med sportslig leder.

4.1.2.8. Trenerutvikler jenter

Trenerutvikler for jenter rapporterer sportslige saker til Sportslig leder. Daglig leder har administrativt ansvar.

Har også ansvar for organisering og gjennomføring av 2 Tine fotballskoler (juni og august).

Hensikt:

Trenerutvikler har ansvar for alle sportslig saker knyttet til jentefotballen. Denne rollen har ansvar for å følge opp lag og styre tropp-sammensetninger. Rollen skal også styre hospitering internt og eksternt. Vil ha en viktig rolle i forhold til samarbeidet med Fjellhamar.

Skal være synlig på feltet og sikre seg at lagene følger sportsplan.

Målsetninger:

 • Har etablert rutiner for månedlig rapportering av aktivitet hos lag (spilletid, treningsoppmøte, hospitering, utvikling, belastning, oppfølging av enkeltspillere, kamp og treningshverdag).
 • Alle lag har en aktivitetsplan og treningsplan for hvert lag klar før 20/12 hvert år.
 • Alle tropper er satt innen 1/12 hvert år.
 • All informasjon om neste sesong er informert til spillere og foresatte innen 18/9 hvert år.
 • Har gjennomført trenerforum 2-4 ganger i løpet av sesongen.
 • Har gjennomført fotballskoler med minimum 300 spillere på Tine, 50 spillere høst og 50 spillere vår.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for ansettelse og evaluering av trenere for alle jentelagene i klubben fra J7 til A-lag damer i samarbeid med Sportslig leder (samarbeid med FFK for J17 og A-lag).
 • Hovedansvar for jenter på Akademiet i forhold til administrasjon, sportslig innhold, gjennomføring, informasjon og kontakt med foresatte (2 økter i uka).
 • Ansvar for uttak av tropper og spillerlogistikk gjennom sesongen for jentelagene i klubben etter retningslinjer i Sportsplan.
 • Ansvar for hospitering for alle jentelag i klubben fra J13 til A-lag damer etter retningslinjer i Sportsplan.
 • Være eneste kontaktpunkt mot kretsen i forhold til jentespillere og alle spillertiltak i kretsregi. Dette gjelder sportslige vurderinger.
 • Ansvar for kontakt med andre klubber i forhold til spillere inn og ut for alle jentelagene i klubben fra J13 til A-lag damer.
 • Ansvar for kommunikasjon og informasjon i klubbregi til foresatte for jentelagene. Informasjon om laguttak og neste sesong skal sendes ut i løpet av september. Informasjon som sendes ut skal være godkjent av Sportslig leder.
 • Trenerforum 1-2 ganger (vår/høst) pr sesong med kombinert teori og praksis.
 • Hovedansvar for 4 fotballskoler (vår, sommer 2 (Tine) og høst) i forhold til informasjon, påmelding, faglig innhold, evaluering, utvikling og gjennomføring.

4.1.2.9. Trenerkoordinator ungdom bredde

Hensikt:

TGB har overordnet ansvar for oppfølging av trenere og trenerveileder på ungdom bredde.

Målsetninger:

 • Alle lag har trenere på plass til enhver tid.
 • Overordnet ansvar for at alle trenere følger sportsplanen.
 • Tilrettelegge for at klubben har et tilbud som favner alle på de ulike nivåer og interesser.
 • Tilrettelegge for at den enkelte skal utvikle seg til å bli den beste utgaven av deg selv.
 • Styrke klubbens omdømme.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av trenere og trenerveileder på ungdom bredde administrativt.
 • Oppfølging av trenere på ungdom bredde på fotballbanen.
 • Evaluere trenere gjennom sesongen i samarbeid med sportssjef.
 • Jobbe med sportssjef i forhold trenere for neste sesong.

4.2. Lagstruktur

Klubben er sportslig delt inn i tre avdelinger.

 • Seniorfotball
 • Ungdomsfotball
 • Barnefotball

4.2.1 Seniorfotball

Avdelingen Seniorfotball består av sju lag sesongen 2022. Disse er:

 • A-lag herrer
 • U21-Akademi
 • Menn senior 3
 • Menn senior 4
 • U19 Akademi
 • A-lag damer
 • 7er damer

4.2.2 Ungdomsfotball

Avdelingen Ungdomsfotball består av sytten lag sesongen 2022. Disse er:

 • U19 Satsning
 • U19 Rekrutt
 • U16 Akademi 1
 • U16 Akademi 2
 • U16 Satsning
 • U16 Rekrutt
 • U15 Satsning
 • U15 Rekrutt
 • U14 Akademi
 • U14 Satsning 1
 • U14 Satsning 2
 • U14 Rekrutt
 • U13 Akademi
 • U13 Satsning 1
 • U13 Satsning 2
 • U13 Rekrutt
 • Jenter 17

4.2.3 Barnefotball

Avdelingen barnefotball består av sju grupper. Disse er:

 • G/J 12 år
 • G/J 11 år
 • G/J 10 år
 • G/J 9 år
 • G/J 8 år
 • G/J 7 år
 • G/J 6 år

Fikk du hjelp?