Sportsplan

11. Spillerutvikling

290 views 21. juni 2018 21. juni 2018 Webmaster 1

11.1. Spillerutviklingsmodell

Her kommer ny illustrasjon

11.2. Hospitering

Hospitering vil være et viktig virkemiddel i klubbens spillerutvikling. I spesielle tilfeller hvor det vurderes om spillere som er langt fremme skal flyttes opp permanent, skal dette tas direkte med spiller- trenerutvikler som har spilleren og vedtas av SAU. Hospitering i barnefotballen skjer gjennom Akademiet. Se eget kapittel.

Hospiteringsmodell:

Maks 3 spillere fra årgangen under kan tas opp permanent for perioden frem til 1. juli, hvor ny vurdering gjøres. Hvis ytterligere spillere skal opp på permanent basis må dette skje mellom 1. juli og 1. august. Hvis det kommer eksterne spillere i løpet av sesongen, kan disse tas opp en årgang hvis de er gode nok. Det er SAU som bestemmer om noen spillere skal flyttes opp permanent.

Det skal til enhver tid hospitere 2 spillere fra årgangen under 2 uker av gangen hele sesongen. Antallet spillere som er i gruppen som hospiterer er avhengig av antall spillere som er gode nok til å hospitere en årsklasse over. Normalt vil det være en gruppe på 2-6 spillere som får denne muligheten. Dette er frivillig for spilleren å være med på.

Spillere som hospiterer skal spille kamper på dette nivået denne uken/perioden, med mindre riktig årgang spiller avgjørende kamper.

Det skal leveres hospiteringsliste til aktuelle spillere, trenere og spiller-/trenerutvikler senest 1 uke før hospiteringsperioden starter. Disse listene skal gjelde for 4 uker av gangen. Trenern som får spilleren til hospitering har ansvar for å lage lister til alle involverte parter.

Hvem som til enhver tid skal hospitere avtales mellom trenerne på de aktuelle årstrinn. SAU og spiller-/trenerutvikler for avdelingen involveres kun hvis nødvendig.

Hospitering fra 2. laget til 1. laget, gjøres i aldersgruppen 13 og 14 år. Hospitering mellom G16 1 og G16 2/G15 1 avtales mellom trenerne på teamet, da det er et naturlig samarbeid på dette alderstrinnet. Hospiteringen fra breddelagene gjennomføres på samme premisser som hos elitelagene, men her er det kun 1 spiller oppe av gangen og hospiteringen varer i 1 uke. Det samme gjelder fra rekrutteringslag og opp til satsningslag 2.

Hospitering internt på jentesiden gjøres på samme måte som på guttesiden. I tillegg vi de jentene som ligger lengst fremme også få muligheten til å hospitere med guttesiden. Hvilket alderstrinn/lag jentene skal hospitere på når de skal trene med guttene avgjøres av nivået på spiller. Her gjelder det samme som på breddesiden at det er en hospitant i en uke ad gangen.

11.3. Utvikling av LIF-spilleren

Idealet og målet for spillerutviklingen har vi kalt ”LIF-spilleren”. Dette idealet er da også rettesnoren for arbeidet som gjøres fra barna som 6-åringer begynner i Lørenskog IF.

LIF-spilleren har overblikk og spilleforståelse som gjør han/hun i stand til å gjøre gode valg. Spilleren har tekniske ferdigheter til å utføre valget, og mot og trygghet til å forsøke konstruktive løsninger i alle situasjoner. LIF-spilleren beveger seg mye og godt uten ball, for å skape rom for seg selv og medspillere, og dermed gi ballfører flere alternativer.

Utenfor banen er LIF-spilleren et forbilde for yngre spillere. Spilleren setter laget foran seg selv. Han/hun bidrar både til å skape et positivt miljø i laget, og til å få det beste ut av sine lagkamerater.

Å utvikle disse ”LIF-spillerne”, krever et målrettet og grundig arbeid der fokuset må være på utvikling og ikke på kortsiktige resultater. Spillerne må få lov og trygghet til for eksempel å spille korte pasninger i eget forsvar, selv om de blir presset av motstander og selv om feil fort kan føre til baklengsmål. Vi mener at en ferdighetsbasert spillestil er mest utviklende for unge fotballspillere, og da må vi la spillerne få tid og trygghet til å utvikle seg selv og laget – både på trening og i kamp.

Denne prosessen er beskrevet videre i planen under hvert alderstrinn. Men husk at spillere og lag er forskjellige. Noen spillere kan ha ferdigheter som gjør at det kan være riktig å gi dem utfordringer på et annet nivå enn det som er beskrevet på det alderstrinnet de tilhører.

Spilleren:

Spilleren skal tidlig lære å ta ansvar:

  • Personlig utstyr og tøy til trening og kamp skal holdes i orden
  • Leggbeskyttere skal alltid brukes
  • Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes
  • Spillerne er ansvarlige for å samle inn lagutstyr etter trening

Spilleren oppfører seg i den rette Fair Play-ånd:

  • LIF-spilleren tar godt vare på sine medspillere og inkluderer nye lagkamerater
  • LIF-spilleren unngår stygt spill og filming
  • LIF-spilleren skaper trygghet og god lagånd på banen

11.4. Planverk for utvikling av LIF spilleren

For å kunne utvikle LIF spilleren har LIF laget en sportslig skolering- og utviklingsplan som strekker seg fra spilleren starter i LIF som 6 åring og som varer til spilleren går ut av ungdomsfotballen og inn i seniorfotballen.

I barnefotballen (alderen 6-12 år) er planens periodisering annerledes enn den er i ungdomsfotballen, selv om ferdigheter og temaer er likt. Se eksempler her: Lenke til eksempler kommer her

11.5. Periodisering barnefotballen, Akademiet og ungdomsfotballen

Hvert alderstrinn i barnefotballen har sin egen skoleringsplan som gjelder for hele året. Planen er delt inn i 5-ukers bolker – og i løpet av disse 5 ukene skal alle ferdigheter være dekket inn minst 1 gang. Hver uke består av 2 identiske økter og det er nye temaer hver uke.

Planen er lagt opp slik at det skal være progresjon fra uke til uke – og fra alderstrinn til alderstrinn.

Akademiets skolerings- og utviklingsplan er identisk som resten av barnefotballen, med den forskjellen at Akademiets plan er forskjøvet med 1 uke i forhold til resten av barnefotballen. Det gjør at spillerne som deltar begge steder, unngår å få samme økt i samme uke – samtidig som antall repetisjoner på hvert tema dobles.

Eksempel på 5 ukers plan for ukene 6-11 for U9 Akademiet

Bilde1

I Ungdomsfotballen (13-19 år) er periodisering annerledes enn i barnefotballen. Her har LIF laget en skoleringsplan med utgangspunkt i at man har 4 treninger pr uke – og tanken er at alle alderstrinn trener på de samme tingene i samme uke.

Se et eksempel nedenfor:

2

Fikk du hjelp?