Sportsplan

11. Spillerutvikling

649 views 21. juni 2018 23. mai 2022 Webmaster 1

11.1. Hospitering

Hospitering vil være et viktig virkemiddel i klubbens spillerutvikling. I spesielle tilfeller hvor det vurderes om spillere som er langt fremme skal flyttes opp permanent, skal dette tas direkte med spiller- trenerutvikler som har spilleren og vedtas av SPU. I Aldersgruppen 13-16 år skal det ikke hospiteres opp eller ned mellom årgangene, men innad i årgangene. Hospitering i barnefotballen skjer gjennom Akademiet. Se eget kapittel.

Hospiteringsmodell:

Hospitering gjøres fra Satsning 1 til Akademi, fra Satsning 2 til Satsning 1, fra Rekrutt-lagene til Satsning 2 på hvert av alderstrinnene i alderen 13-16.

Spillere som hospiterer kan spille kamper på dette nivået denne uken/perioden. Spillere som hospiterer og spiller kamper opp skal ikke spille kamper med eget lag i perioden.

Hospitering internt på jentesiden gjøres på samme måte som på guttesiden, men mellom årgangene. I tillegg kan de jentene som ligger lengst fremme også få muligheten til å hospitere med guttesiden.

Hospitering i seniorfotballen gjøres fra G19 Akademi til U23 og fra U23 til A-lag. Hospiteringsperioden på guttesiden skal vare maks 2 uker og det anbefales ikke flere enn 2 spillere av gangen. Hospitering på jentesiden kan være 1 til 2 økter per uke med laget opp, istedenfor trening med eget lag.

Det skal leveres hospiteringsliste til aktuelle spillere, trenere og spiller-/trenerutvikler senest 1 uke før hospiteringsperioden starter. Disse listene skal gjelde for 4 uker av gangen. Treneren som får spilleren til hospitering har ansvar for å lage lister til sportslig leder, aktuelle spillere og trenere.

11.2. Spilletid

11.2.1 Spilletid i barnefotballen 6-12 år

6-10 år
I 3’er og 5’er fotball skal alle som er tatt ut til kamp spille minst 50% (helst 75%) av kampen. I 3ér fotball er det derfor anbefalt at det tas ut 4 spillere på hvert lag til hver kamp – og i 5ér fotball anbefales det at det tas ut 7 spillere (5 på banen + 2 innbyttere) til hver kamp.

Over en sesong skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid.

Skal man få til mest mulig jevnbyrdige kamper bør man som trener være aktiv i forhold til motstander for å avtale hvordan kampen kan organiseres på forhånd slik at de blir mest mulig jevnbyrdige.

Det er viktig at differensiering og jevnbyrdighet ikke fører til at noen spiller mindre enn andre.

11-12 år
I 7ér og 9er fotball skal alle som er tatt ut til kamp spille minst 50% (helst 75 %) av kampen. Det anbefales derfor at det tas ut 10 spillere til hver kamp (7 på banen + 3 innbyttere). Det anbefales også at man deler inn laget i 3 «soner» i tillegg til keeperrollen; Høyre side (Back og Ving), Sentralt i banen (Midtbane og Spiss) og Venstre side (Back og Ving) – og at hver av de 3 innbytterne hører til i hver sin «sone» og at de 3 spillerne som hører til hver sone rullerer i denne gjennom kampen.

Skal man få til mest mulig jevnbyrdige kamper bør man som trenere og ledere melde opp sine lag i rett nivå i kretsens system – hvor Nivå 0 er det høyeste nivået, Nivå 1 er nivået under osv.

Det er viktig at differensiering og jevnbyrdighet ikke fører til at noen spiller mindre enn andre.

Noen enkle grep som bidra til å få til dette er:

 • Melde på nok lag på årstrinnet i seriespillet.
 • Klubben, sammen med årstrinnet, er dyktig til å velge rett nivå i seriespill. Jevnbyrdige kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle – samt gir best mestring og fotballutvikling over tid.
 • Coaching og innbytte knyttet til stilling i – og viktigheten av – hver enkelt kamp er avgjørende for at alle gis mulighet til mye spilletid. 

 

11.2.2 Spilletid ungdomsfotball 13-16 år 

Alle spillere som tas ut til seriekamper – uavhengig av alder og hvilket nivå de deltar på – skal spille minst 50% av kampen. Dog er det i ungdomsfotballen opp til trenerteamet på hvert lag å bestemme hvorvidt dette skal gjøres i hver enkelt kamp – men gjennom sesongen bør alle spillerne i laget ha spilt tilnærmet like mye.

I 9ér kamper (13 års klassen) anbefales det at det tas ut 12 spillere til hver kamp (9 på banen + 3 innbyttere (Helst 1 innbytter for hver lagdel)).

I 11ér kamper (fra 14 år og oppover) anbefales det at det tas ut 14 spillere til hver kamp (11 på banen + 3 innbyttere (Helst 1 innbytter i hver lagdel))

Er lagets treningsgruppe større enn det anbefalte antallet spillere til kamp – bør det rulleres mellom alle spillerne i laget på hvem som står over og hvem som spiller i hver kamp. Det anbefales også på det sterkeste at man rullerer på hvem starter kampen på banen – og hvem som starter som innbyttere.

Husk at alle som møter til kamp har lyst til å spille – og skal man bli flinkere til å spille må man få nok spilletid.

Noen enkle grep som bidra til å få til dette er:

 • Melde på nok lag på årstrinnet i seriespillet.
 • Klubben, sammen med årstrinnet, er dyktig til å velge rett nivå i seriespill. Jevnbyrdig kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle – samt gir best mestring og fotballutvikling over tid.
 • Coaching og innbytte knyttet til stilling i – og viktigheten av – hver enkelt kamp er avgjørende for at alle gis mulighet til mye spilletid.
 • Planlegg laguttak ut i fra motstander og viktigheten av den enkelte kampen

11.3. Endring av lagstilhørighet i ungdomsfotballen

Det er mange årsaker til at en spiller endrer lagstilhørighet i ungdomsfotballen.

Det kan være årsaker som venner, interesse, ferdighet og ambisjoner – og hvor spilleren enten ikke får det tilbudet som spilleren ønsker på det laget spilleren er på nå, eller hvor spilleren ikke klarer å etterleve de forventninger til interesse, ferdighet eller ambisjoner som det laget som spilleren spiller på har forventninger til at spilleren skal ha. (se forøvrig hva som forventes på hhv et Akademilag, Satsningslag eller et Rekruttlag i de forskjellige aldersgruppene)

Som hovedregel ønskes det alltid at det er samsvar mellom spillerens ønsker og laget/klubbens ønsker – dvs at spilleren spiller på det laget som har det tilbudet som passer spillerens interesse, ferdigheter og ambisjoner i sin aldersgruppe best.

Erfaringer har vist at dette ikke alltid har lykkes – og i LIF har man i ungdomsfotballen derfor 2 “vinduer” for å endre lagstilhørighet på både spiller og klubb sitt initiativ:

 1. Etter endt sesong (oktober/november)
 2. I midten av sesongen (juni-august)

Prosessen for å endre lagstilhørighet i ungdomsfotballen:

Som hovedregel skal hver spiller ha tre spillersamtaler i løpet av året, en ved avslutning av sesongen, en når vintertreningene er ferdig før seriestart og en før sommerferien.

Hensikten med disse samtalene er at både spiller og klubb skal kunne avklare og samkjøre sine forventninger og erfaringer til det laget som spilleren spiller på – og dermed danne grunnlaget for målsettinger til eventuelle forbedringer fra begge parter inn mot neste samtale.

11.4. Utvikling av LIF-spilleren

Idealet og målet for spillerutviklingen har vi kalt ”LIF-spilleren”. Dette idealet er da også rettesnoren for arbeidet som gjøres fra barna som 6-åringer begynner i Lørenskog IF.

LIF-spilleren har overblikk og spilleforståelse som gjør han/hun i stand til å gjøre gode valg. Spilleren har tekniske ferdigheter til å utføre valget, og mot og trygghet til å forsøke konstruktive løsninger i alle situasjoner. LIF-spilleren beveger seg mye og godt uten ball, for å skape rom for seg selv og medspillere, og dermed gi ballfører flere alternativer.

Utenfor banen er LIF-spilleren et forbilde for yngre spillere. Spilleren setter laget foran seg selv. Han/hun bidrar både til å skape et positivt miljø i laget, og til å få det beste ut av sine lagkamerater.

Å utvikle disse ”LIF-spillerne”, krever et målrettet og grundig arbeid der fokuset må være på utvikling og ikke på kortsiktige resultater. Spillerne må få lov og trygghet til for eksempel å spille korte pasninger i eget forsvar, selv om de blir presset av motstander og selv om feil fort kan føre til baklengsmål. Vi mener at en ferdighetsbasert spillestil er mest utviklende for unge fotballspillere, og da må vi la spillerne få tid og trygghet til å utvikle seg selv og laget – både på trening og i kamp.

Denne prosessen er beskrevet videre i planen under hvert alderstrinn. Men husk at spillere og lag er forskjellige. Noen spillere kan ha ferdigheter som gjør at det kan være riktig å gi dem utfordringer på et annet nivå enn det som er beskrevet på det alderstrinnet de tilhører.

Spilleren:

Spilleren skal tidlig lære å ta ansvar:

 • Personlig utstyr og tøy til trening og kamp skal holdes i orden
 • Leggbeskyttere skal alltid brukes
 • Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes
 • Spillerne er ansvarlige for å samle inn lagutstyr etter trening

Spilleren oppfører seg i den rette Fair Play-ånd:

 • LIF-spilleren tar godt vare på sine medspillere og inkluderer nye lagkamerater
 • LIF-spilleren unngår stygt spill og filming
 • LIF-spilleren skaper trygghet og god lagånd på banen

11.5. Planverk for utvikling av LIF spilleren

For å kunne utvikle LIF spilleren har LIF laget en sportslig skolering- og utviklingsplan som strekker seg fra spilleren starter i LIF som 6 åring og som varer til spilleren går ut av ungdomsfotballen og inn i seniorfotballen.

I barnefotballen (alderen 6-12 år) er planens periodisering annerledes enn den er i ungdomsfotballen, selv om ferdigheter og temaer er likt. Se eksempler her: Lenke til eksempler kommer her

11.6. Periodisering barnefotballen, Akademiet og ungdomsfotballen

Hvert alderstrinn i barnefotballen har sin egen skoleringsplan som gjelder for hele året. Planen er delt inn i 5-ukers bolker – og i løpet av disse 5 ukene skal alle ferdigheter være dekket inn minst 1 gang. Hver uke består av 2 identiske økter og det er nye temaer hver uke.

Planen er lagt opp slik at det skal være progresjon fra uke til uke – og fra alderstrinn til alderstrinn.

Akademiets skolerings- og utviklingsplan er identisk som resten av barnefotballen, med den forskjellen at Akademiets plan er forskjøvet med 1 uke i forhold til resten av barnefotballen. Det gjør at spillerne som deltar begge steder, unngår å få samme økt i samme uke – samtidig som antall repetisjoner på hvert tema dobles.

Eksempel på 5 ukers plan for ukene 6-11 for U9 Akademiet

Bilde1

I Ungdomsfotballen (13-19 år) er periodisering annerledes enn i barnefotballen. Her har LIF laget en skoleringsplan med utgangspunkt i at man har 4 treninger pr uke – og tanken er at alle alderstrinn trener på de samme tingene i samme uke.

Se et eksempel nedenfor:

2

Fikk du hjelp?