§ 1 Formål

Idrettsforeningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Idrettsforeningens formål er ved samarbeide og kameratskap å drive idrett i sunne former organisert i Norges Idrettsforbund. Idrettsforeningen erkjenner fotballspillets sosiale betydning og dets stimulans for kameratskap, disiplin, fysisk og psykisk utvikling. Ut fra denne erkjennelse, og for den verdi fotballidrett har som miljøfaktor, vil idrettsforeningen arbeide for at de talenter som peker seg ut, gis større muligheter for å øke sine prestasjoner ved instruksjon, trening og konkurranse. Samtidig vil idrettsforeningen legge vekt på å gi tilbud til de som ikke hevder seg i forreste rekke. Idrettsforeningen vil legge forholdene til rette slik at idretten er mest mulig sikret rekruttering av aktive og ledere fra egne rekker. Idrettsforeningen vil legge forholdene til rette slik at ingen skal behandles ulikt fordi de er av forskjellig kjønn.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Idrettsforeningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets. Idrettsforeningen er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Idrettsforeningen hører hjemme i Lørenskog kommune og er medlem av Idrettsrådet i Lørenskog kommune. Idrettsforeningen skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettsforeningen uavhengig av hva som måtte stå i idrettsforeningens egen lov.

For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4)

For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde idrettsforeningen og overordnede idrettsmyndigheters  regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmer, samt idrettsforeningens regelverk og vedtak. En søker kan ikke tas opp uten at økonomiske forpliktelser til idrettsforeningen og andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i idrettsforeningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Styret i idrettsforeningen kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettsforeningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

Idrettsforeningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke oppfyller økonomiske forpliktelser. Medlem som har utestående økonomiske forpliktelser for mer enn ett år taper automatisk sitt medlemskap i idrettsforeningen og skal strykes fra lagets medlemsliste.

Styret i idrettsforeningen  kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. Ved fratakelse av medlemskap kan idrettsforeningens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettsforeningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettsforeningens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

Idrettsforeningen skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.

For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler

For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

§ 4 Kontingent (1)

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettsforeningens aktivitetstilbud.

§ 5 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

Idrettskretsen kan pålegge idrettsforeningen å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett

For å ha stemmerett på idrettsforeningens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale (gjelder ikke for spillere med kontrakt og medlemskap i idrettsforeningen) med idrettsforeningen, er valgbare til tillitsverv i idrettsforeningen, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsforeningen: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettsforeningen. Styret i idrettsforeningen har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettsforeningen. Idrettsforeningen har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-52-6 og 2-7.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

Bestemmelsen om valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker gjelder  jfr NIF’s lov § 2-6.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-52-6 og 2-7.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettsforeningen

Bestemmelsen om valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd gjelder jfr NIF’s lov § 2-7.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-52-6 og 2-7.

§ 9 Habilitet

For idrettsforeningens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-8.

For regler om inhabilitet, gjelderNIFs lov § 2-8.

§ 10 Disiplinærforføyning, sanksjoner, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter.. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av idrettsforeningens budsjett og regnskap. Honorar til tillitsvalgte skal fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett

Idrettsforeningen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Dersom idrettsforeningen har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. Bankkonti skal være knyttet til idrettsforeningen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettsforeningen som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettsforeningen har daglig leder skal også vedkommende signere.

Idrettsforeningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsforeningens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-72-112-13 og 2-14.

§ 13 Årsmøte

Idrettsforeningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år, senest
utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle idrettsforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-152-162-172-192-20.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigenten eller valgt sekretær trenger å være medlem av idrettsforeningen.. .

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
 3. Velge dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll sammen med hovedstyret.
 4. Behandle idrettsforeningens årsmelding.
 5. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Vedta idrettsforeningens budsjett.
 9. Bestemme idrettsforeningens organisasjonsplan (jfr. § 19).
 10. Velge:
 • Leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsforeningens regnskap
 • Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet.
 • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Styrets medlemmer velges normalt for en 2 års periode. For å sikre kontinuitet, kan inntil 3 styremedlemmer stå på valg. .Unntaksvis kan leder eller nestleder velges for en kortere funksjonstid for å unngå at disse skal stå på valg samtidig.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

§ 17 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
Det innkalles på samme måte som ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettsforeningens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18 Styret

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters regelverk og vedtak.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere idrettsforeningen utad.
 5. Påse at idrettsforeningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettsforeningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 6. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
 7. Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten

Styret holder møte når lederen bestemmer det eller  minst to av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 19 Grupper/avdelinger

Idrettsforeningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller valgte styrer. Idrettsforeningens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettsforeningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettsforeningen utad uten styrets godkjennelse.

§ 20 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 17 kan ikke endres.

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 21 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

Oppløsning av idrettsforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas 2/3 flertall. Sammenslutning med andre idrettslag ansees ikke som oppløsning av idrettsforeningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av idrettsforeningen tilfaller idrettsforeningens eiendeler idrettskretsen eller formål godkjent av Idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes foreningens arkiv til idrettskretsen.

(1) Idrettsforeningen  kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, tillitsvalgte). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.