Lagleder info

Medlemsavgift

Alle spillere i LIF plikter å betale medlemskontingent og de avgifter generalforsamlingen vedtar. Regning sendes til hver enkelt spiller. Medlemsavgiften går til klubben og dekker bl.a. forsikring på spilleren. Ikke betalt avgifter vil føre til at spiller kan bli nektet deltagelse på treninger og kamper.

Lagkasse

Alle lag må selv dekke dommerutgifter i seriekamper og avgifter til cuper. Vi anbefaler at det opprettes en lagkasse snarest mulig for å dekke disse utgiftene. Lagkasser opprettes av klubben.

Ved deltagelse i seriespill samt deltagelse i 3 cuper, vil utgiftene utgjøre ca. 300,- pr. spiller. Det er flere måter å få inn disse pengene på:

  • Foreldrebetaling til lagkasse
  • Kaffe & kakesalg på hjemmekamper (kun Hammer)
  • Dugnader/loddsalg
  • Sponsorer

Spillerstall

Anbefaling fra klubben er maks 18 spillere, men dette kan vurderes sammen med årgangsansvarlig mht. antall spillere tilgjengelig, trenersituasjon osv. Det normale er at hvert lag stiller med to lag i 5’er (6-10 år) og 7’er (11-13) seriespill, så en spillerstall på 16 – 18 er fornuftig. Fordeling av spillere til de forskjellige lagene gjøres av årgangsansvarlig sammen med sportsligutvalg.

Nye spillere – hospitering

Alle lag plikter å ta imot hospiteringsspillere fra samme årskull, dvs. nye spillere utover det laget har satt som maks. Hospiteringsspillere skal ha lik rett til deltagelse på treninger, kamper og cuper. Det vil bli startet opp nytt lag så fort antall hospiteringsspillere er mange nok. Denne oppgaven koordineres av årgangsansvarlig i årgangen.

Registrering av spillere

Det er veldig viktig at alle spillere blir registrert på klubbens nettside. Spillerlisten her danner grunnlag for fakturering av medlemskap som også dekker spillerens forsikring. Lagleder har ansvar for at listen her er oppdatert til enhver tid. Endringer av spillerstall midt i sesongen skal meldes klubben i henhold til gjeldende rutiner.

Lagets nettside

I tillegg til spillerliste har vi her også oversikt over ledere og trenere for laget, treningstider og kamper. Mange bruker også nettsiden til å legge ut informasjon om laget til foreldre og andre. For tilgang til å redigere siden, må lagleder ha et brukernavn og passord. Dette fås ved å kontakte administrasjonen.

Nettsider

www.lorenskogif.no her finner du informasjon om klubben og årgangen. Her ligger også lagets nettside under ”Lag”.
www.fotball.no er NFFs sider. Under ”Breddefotball” vil du finne mye stoff om barnefotball. Her finner du også brosjyrene Barnefotball, Femmerfotball og Smålagsspill.
www.fotball.no/akershus er kretsens sider. Her finner du serieoppsett med tidspunkt og steder, motstandere og kontaktperson m.m. Her kan du også søke på cuper.

Trening

Treningstider og sted blir satt opp av sportsligleder. Vi prøver å ta hensyn til ønsker, men her er det mange lag som skal på plass.

Seriespill

Klubben melder opp lagene for seriespill, men lagene må selv gi beskjed om hvor mange lag de ønsker å stille. Her er vår anbefaling at lag med inntil 10 spillere melder opp 1 lag til seriespill, lag med inntil 18 spillere melder opp 2. Husk at spillerne ønsker mest mulig spilletid på kampene. Hjemmekamper spilles fortrinnsvis på Rolvsrud. Ved evt. forfall til kamper må motstanders lagleder underrettes samt oppsatt dommer (hjemmekamper).

Serieoppsettet er klart medio april. Serieoppsettet finner du på kretsens sider, www.fotball.no/akershus, ved å gå inn på ”Kamper” og ”Finn ditt lag”. Endringer av kamper kan forekomme, lagleder har ansvar for å sjekke her om kamper går som berammet.

Lagsutstyr

Lagsutstyr blir tildelt fra klubben ved materialforvalter. Laget vil motta det antall drakter og baller som tilsvarer antall spillere, samt øvrig lagsutstyr. Alt utstyret tilhører klubben og skal tas godt vare på. Spillerdrakter skal kun brukes til kamp og det skal heller ikke trykkes reklame på disse uten godkjenning fra styret. Shorts og strømper må alle bekoste selv. Lørenskog IF har avtale med Comet Sport i Lillestrøm, hvor alle medlemmer i LIF får klubbrabatt. Her får du også kjøpt annet LIF utstyr til rabattpriser (30%)

Regler

Det spilles femmerfotball (4+1) for aldersgruppene t.o.m. 10 år. Normal spilletid er 2x20min, men her kan skjønn benyttes.
Det spilles syverfotball (6+1) for aldersgruppen 11-13. Normal spilletid er 2x30min, men her kan skjønn benyttes.

Dommere

Ta godt vare på våre dommere, dette er unge gutter og jenter fra klubben som stiller på sin fritid! Laget må selv betale dommer ved seriekamp hjemme. Bruk gjerne klubbens tilbakemeldingsskjema for vurdering av dommere.

Cuper

Laget står selv for påmelding til cuper, og betaling av disse. Registrert som lagleder vil du få tilsendt invitasjon til cuper fra noen lag, styret videresender også informasjon her. Mer informasjon om cuper finner du på nettsidene til NFF.

Kurs

Vi ønsker at alle trenere/ledere skal gjennomføre trener/laglederkurs. Tilbud om dette og andre kurs vil bli sendt ut fra klubben. Det anbefales at min. 1 person i lagledelsen har gjennomført førstehjelpskurs.

Sponsorer

Sponsorer skal være gjenforenlig med Lørenskog IF og skal ikke være i konflikt med eksisterende sponsorer. Spillerdrakten tilhører LIF, egne sponsorer kan ikke påføres på disse. Egen sponsor skal godkjennes av klubben. Se egne retningslinjer for dette.

Praktisk

For at din jobb som lagleder skal bli enklest mulig, anbefaler vi følgende:

  • Involver flest mulig av foreldrene, det er mange oppgaver som kan deles på.
  • Få med deg flest mulig trenere på ditt lag, et lag med 18 spillere bør ha 3-4 trenere.
  • Hold deg informert og informer videre.
  • Gjennomfør 1-2 foreldremøter pr. år.
  • Hold kontakt med andre lagledere og dra nytte av hverandres erfaringer.

Vær med å skap klubbfølelse – alle spillere og ledere har gratis adgang til A-lagets hjemmekamper.