Lagkasser

Informasjon

Etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF § 2-2, nr. 2, skal alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Som påpekt av revisor innebærer det at alle utgifter og inntekter knyttet til lagene i en klubb må inngå i totalregnskapet.

Det er lagt stor vekt på at overgang til nytt system skal oppleves enklest mulig for hvert lag. I utgangspunktet skal hovedforskjellen kun være at pengestrømmen går via en konto i LIF i stedet for en privat konto tilhørende øk.sjef/lagleder.

Konto for lagkasser: 1286.51.27748

Vi har bestemt at dette praktisk gjennomføres ved at hvert lag fører lagbudsjett (vedlegg 1), hvor man fører opp alle inntekter og utgifter for året. Lagleder eller økonomiansvarlig for hvert lag beregner ut fra dette hvor mye som skal innbetales av hver spiller og må som i dag gi beskjed om både beløp og tidspunkt til spillerne. Spillerne innbetaler til klubbens egen konto for lagkasser. For refusjon av utgiftene fylles det ut et eget utleggsskjema (vedlegg 2) som leveres til administrasjonen. Hver måned (alle satsningslag) og hvert halvår (bredde og minilag) avstemmes regnskapet og sendes hvert lag for godkjenning. Dette blir sendt ut den 20`ende til satsningslag og den 20`ende i månedene juni og november får bredde/minilag. Da får man også oversikt over hva spillerne har innbetalt etc. Ønsker man dette oftere i bredde og mini kan dette avtales med administrasjonen. Forespørsel om saldo/posteringer rettes til administrasjonen.

Lagbudsjettet leveres til administrasjonen innen 15.februar, som fører dette inn i hovedregnskapet. For å få en håndterbar og smidig innføring av det nye systemet blir det en gradvis innfasing av lagene. Alle lag i Senior, Gutt og Dame skal inn i det nye systemet fra 15. februar 2011. Basert på disse erfaringene og senere sesongstart innfases de øvrige lagene i klubben fra 1. april. Alle minilagene (7`er og 5`er lagene) leverer lagbudsjett (vedlegg 1) innen 1. april.

Det er opprettet en egen konto for lagkasser i DnB NOR som kun administrasjonen har tilgang til. Renteinntekter tilfaller klubben, som også tar alle utgifter knyttet til kontoholdet.

Oversikt over prosjektnummer for lagkasse>>

Lagenes økonomi

Økonomi

All økonomi i LIF skal gå gjennom LIF med sentral regnskapsførsel. Dette er krav fra NFF og betyr at lagene ikke skal operere med egne bankkonti e.l.

Et lags overskudd overføres til neste år ev. utbetales ved sesongslutt for utdeling blant spillerne. De enkelte lag har ikke anledning til å gå med underskudd.

Hvert enkelt lag har kostnader som de selv må dekke. Midler til å dekke disse utgiftene må laget selv fremskaffe. Dette kan gjøres gjennom f.eks.:

  • sponsorinntekter
  • dugnader som laget selv fremskaffer, eller dugnader fremskaffet av LIF sentralt
  • Innbetalinger

Økonomiansvar

Lagbudsjett skal leveres administrasjonen innen 15. februar den aktuelle sesong. For 5’er og 7’er lag er fristen 1.april. Kan også sendes inn til post@lorenskogif.no merket med lagets prosjektnummer og lagleders navn.

Budsjettskjema og utleggskjema finnes på klubbhuset. Det vil også bli sendt ut per e-post til alle lagledere og vil også finnes på klubbens nye webside.

Refusjon av utlegg

Det er utarbeidet et eget skjema for refusjon av utlegg. (vedlegg 2). Dette skjemaet, sammen med orginalkvitteringer/fakturaer, konteres og leveres administrasjon for betaling/utbetaling.

Husk at det tydelig må fremgå hvilket lag det kommer fra, dvs.lagets navn skal klart fremgå samt, prosjektnummer (sendes lagleder/øk.ansv i egen e-post), lagleders navn, adresse og bankkontonummer. Alle lag i klubben vil ha sitt eget prosjektnummer som skal føres på utleggskjemaene.
Det gis ikke kontantrefusjon, midlene overføres til lagleders bankkonto, som følgelig må oppgis på ovennevnte skjema.
Dersom det dukker opp krav om refusjon på utlegg som det ikke finnes dekning for på inntektssiden, blir ikke beløpet refundert før dette forhold er avklart.
Ikke minst derfor er det viktig at lagledere fører sitt eget enkle ajourførte regnskap.
Alle lagets utgifter/bilag må være innlevert før 1.12 det år utgiftene er påløpt.

Momsrefusjon

Fra 2010 har frivillige organisasjoner fått kompensasjon ved kjøp av varer og tjenester etter en prosentvis avkortning. Med alle lagkassene inn i hovedregnskapet vil dette bidra til at klubben sitter igjen med større kompensasjon fra 2012 sesongen siden man bruker årsregnskap basert fra ett år tilbake. Dette er en tilskuddsordning som skal gi kompensasjon for mva etter søknad fra frivillige organisasjoner innenfor den rammen stortinget har bevilget for neste år. Rammen vil utvides frem til 2014.

Forskudd

Lagleder kan i enkelte tilfeller motta forskudd. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med administrasjonen.

Lagregnskap

Det føres regnskap for hvert enkelt lag sentralt av LIF. Av regnskapet vil alle posteringer og innbetalinger fremgå.

Lagregnskapet sendes til lagleder for kontroll. Feil meldes til administrasjonen.