Gjennomgang av LIFs sportslige organisering

Gjennomgang av LIFs sportslig organisering

Etter enstemmig vedtak i LIFs hovedstyre 29. januar i år, igangsettes nå et eget utvalg som skal gjennomgå den sportslige organiseringen i klubben, for å sikre et godt og forutsigbart tilbud til alle spillerne i klubben.

I vedtaket vises det til at klubben trenger å tegne opp roller og arbeidsoppgaver knyttet til klubbens kjernevirksomhet, nemlig vårt sportslige tilbud til alle våre spillere. Utvalget får som mandat å utforme og anbefale et rollekart for den sportslige organisering i LIF.

– Alle nivåer, lag og spillere i klubben skal kunne forvente god informasjon og avklaringer i forbindelse med sammensetning av nye lag og overgang til ny sesong, herunder at trenere er avklart og er på plass i forbindelse med nye laguttak og i tide før neste sesong. Vi har satt sammen et utvalg som har hatt fotballskoene på ute på feltet, enten i form av foreldretrenere eller lagledere. Jeg er veldig glad for at de har takket ja til å delta i dette arbeidet, sier Martin Steen, styreleder i Lørenskog if.

Arbeidet skal igangsettes raskt og anbefalinger foreligger medio mai 2018, som deretter følges opp av SU, administrasjon og styret i klubben.

Gjennomføre workshops

Utvalget representerer forskjellige grupper i LIF, med ulik erfaring og ståsteder i klubben. Utvalget skal tenke hele klubben i forbindelse med arbeidet, og skal invitere til workshops med ulike grupper i LIF.

Bred representasjon i utvalget:

Randi Leinan (J11)

Jon Erik Andersgaard (G16)

Thomas Bakken (G15)

Morten Rakkenes (G13)

Pål Mollestad (J14)

Julian Madsen (Senior)

Karl Gustavsen (Fairplay-representant)

Daglig leder (administrasjon)

Mandat og prosess

 • Utvalget skal utarbeide en skisse eller skisser til organisasjonskart for LIF, som bidrar til at klubbens målsetninger, verdier og et godt tilbud til alle spillere og alle lag blir godt ivaretatt i Lørenskog if.
 • Det er viktig med presise beskrivelser av de sportslige rollene som utvalget mener vil være best for klubben, innenfor de økonomiske ressursene klubben rår over. Utvalget må også følge føringer og krav i henhold til kvalitetsklubb-konseptet fra NFF.
 • Utvalget skal invitere til workshops for å diskutere/forankre forslaget til skisse med de ulike grupper av LIF, slik som SU og involvering av kontraktstrenere.
 • Milepæler for arbeidet:
  • Første utkast til skisse over organisasjonskart er klart før 10/4-2018.
  • Workshops med grupper i LIF ferdig gjennomført innen 7/5-2018.
  • Anbefalinger leveres hovedstyret innen 14/5-2018.
  • Hovedstyret, SU og daglig leder gjennomgår anbefalingene i felles workshop primo mai.
  • Nødvendige vedtak fattes i hovedstyret i deres møte i slutten av mai, og som deretter følges opp av daglig leder/SU/Hovedstyret.

Klubbens visjoner, verdier og målsetninger legges til grunn.

Visjon:                 Fotballglede og læring for livet

Verdier:               Samhold: At vi står sammen med en sterk klubbkultur.

                             Ansvarlig: Sammen skape et godt omdømme både internt og overfor lokalsamfunnet.

                             Inkluderende: Representerer LIF som den breddeklubben vi ønsker å være.

Målsetningene for klubben kan leses her: http://www.lorenskogif.no/sport/sportsplan/3-malsetninger/